Dispens

Enligt 41 § i jaktlagen kan Finlands viltcentral bevilja dispens med undantag från fredningen, förbudet eller begränsningen enligt 37 § och 38 § samt 50 § i jaktlagen under föreskrivna förutsättningar.

En skadebaserad dispens kan beviljas av Finlands viltcentral, om grunden för avvikelse är tillräcklig. Dispenserna för varg som beviljas i Finland är skadebaserade tillstånd. Jakten ska riktas på den individ som orsakar skada.

En stamvårdande dispens kan beviljas av Finlands viltcentral, om artens gynnsamma skyddsnivå bevaras. I Finland är dispenserna för björn och lodjur i huvudsak stamvårdande dispenser. Jakten påverkar utvecklingen av stammen och den behöver inte riktas på en viss individ.

Jord- och skogsbruksministeriet kan på grund av jaktlagen genom sin förordning ge närmare bestämmelser om det högsta tillåtna antalet stora rovdjur som får fångas, fångstindividernas kön och ålder samt det område som begränsningen gäller. Förordningen begränsar Finlands viltcentrals behörighet, så den kan inte avvika från dessa mängder. Innan beslutet fattas ska Finlands viltcentral från fall till fall separat pröva om det finns någon annan tillfredsställande lösning och om jakten är till förfång för att bevara en gynnsam skyddsnivå.

Dispens ska ansökas också i det fall man vill avvika från förbjudna fångstredskap eller -metoder, begränsningar av motordrivna fortskaffningsmedel, transport av skjutvapen, bestämmelserna om skyldigheten att hålla hundar kopplade och författningar som utfärdats med stöd av 34 §.

 

På andra webbplatser

Finlands viltcentral: Blanketter för dispens

Suurpedot.fi: Dispenser för stora rovdjur