Delegationen för frågor om hantering av främmande arter 2023-2027

Delegationen för frågor om hantering av främmande arter, logoDelegationen är ett nationellt sakkunnigorgan i ärenden som gäller främmande arter. Delegationen är ett brett sakkunnigorgan som sammanför olika sektorer och som följer upp och bidrar till tillämpningen av lagstiftningen om främmande arter. Ytterligare för delegationen en dialog, förmedlar information och informerar om nationella, EU-omfattande och internationella frågor som gäller främmande arter, bidrar till beredningen av riktlinjer för främmande arter i samarbete på EU-nivå samt samordnar utvecklingen av åtgärder för att bekämpa främmande arter. Sedan EU-lagstiftningen och den nationella lagstiftningen trädde i kraft 2016 har fokusen inte längre legat på den nationella strategin för främmande arter, utan på tillämpningen av lagstiftningen samt på informationen om de risker som främmande arter medför samt hanteringen av riskerna.

Delegationen ska särskilt 

  • främja, följa upp och utveckla verkställandet av EU:s och den nationella lagstiftningen om främmande arter,
  • främja mångsidig information och kommunikation om främmande arter som når olika målgrupper,
  • främja bekämpningsåtgärder mot invasiva främmande arter och åtgärdernas effekter,
  • lägga fram förslag till åtgärder och utarbeta riktlinjer för att bekämpa risker och skador som orsakas av främmande arter,
  • bidra till och utveckla övervakningen av främmande arter samt beredningen av EU-rapporteringen,
  • främja användbarheten av den nationella portalen för främmande arter och uppdateringen av uppgifterna om främmande arter,
  • stödja beredningen av nationella riktlinjer för främmande arter samt Finlands arbete i EU:s och internationella frågor som gäller främmande arter,
  • identifiera forskningsbehov och lägga fram förslag till att utveckla forskningen kring främmande arter,
  • lägga fram förslag till att utveckla finansieringen i anslutning till främmande arter och
  • göra framställningar och ge utlåtanden.

Delegationens medlemmar företräder aktörer som arbetar med att undersöka, följa upp och stoppa spridning av främmande arter, såsom myndigheter, forskningsinstitut, regionala aktörer och organisationer. Till delegationen hör en ordförande och 29 andra medlemmar med personliga suppleanter. Jord- och skogsbruksministeriet tillsätter ett sekretariat för delegationen. Delegationen hör också sakkunniga på olika områden. Statsrådet har tillsatt delegationen för en femårsperiod 1.11.2023–31.12.2027.

Mer information

Johanna Niemivuo-Lahti, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, enheten för naturresurs- och vattenhushällning Telefon:0295162259   E-postadress: