Förordningen om avskogning och programmet mot olaglig avverkning

EU-kommissionen presenterade i november 2021 ett förslag till en förordning om avskogning 


I november 2021 kom kommissionen med ett förslag om åtgärder för att avlägsna avskogningsprodukter från EU-marknaden. Målet är att förhindra vissa produkter som orsakar avskogning eller skogsförstörelse från att nå EU-marknaden samt att utveckla produkternas leveranskedjor. De nya skyldigheterna ska gälla import från tredjeländer. Förslaget gäller emellertid också EU:s inre marknad eftersom bestämmelserna även handlar om avskogning som beror på EU-ländernas egen produktion och skogsförstörelse.

De nya bestämmelserna gäller sex produktgrupper: soja, palmolja, kaffe, kakao, nötkreatur och timmer samt produkter som innehåller eller har tillverkats av dem. Importörerna ska iaktta tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att förebygga skogsförlust och skogsförstörelse som eventuellt följer av produkternas leveranskedjor. Enligt förslaget ska producentländerna delas upp i länder med hög och låg risk för skogsförlust samt att det inrättas ett register över importörer.
 
De nya bestämmelserna ska ersätta EU:s timmerförordning samt delar av handlingsprogrammet FLEGT, vars primära syfte är att förhindra att olagligt virke kommer in på EU-marknaden. 

Förslaget är en del av en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) som främjar utsläppsminskningar och åtgärder som bidrar till att förebygga förlusten av biologisk mångfald.

EU:s program mot olaglig avverkning


Det främsta målet i EU:s program för olaglig avverkning (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) är att stoppa det olagliga virket att nå EU-marknaden. De viktigaste verktygen i programmet är EU:s timmerförordning (EUTR) och systemet med FLEGT-licenser. För övervakningen av dessa svarar Livsmedelsverket.

EU:s timmerförordning gäller såväl importerat virke som virke som producerats i Finland. En virkesimportör eller i EU-området, virkesproducenten, ska med hjälp av systemet för tillbörlig aktsamhet visa att det importerade virket är lagligt. När det gäller inhemskt virke är anmälan om skogsanvändning och mätintyg de viktigaste elementen i systemet för tillbörlig aktsamhet.

Kompanjonskapsavtal mellan EU och virkesproducerande länder


Tillståndssystemet FLEGT bygger på bilaterala kompanjonskapsavtal mellan EU och virkesproducerande länder. Till EU-marknaden importeras i dag timmer enligt FLEGT-licenser från Indonesien. Därtill har dessa länder undertecknat FLEGT-avtalet: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ghana,  Guyana, Honduras, Liberia, republiken Kongo och Vietnam. Avtalen börjar gälla när de exporterade länderna har genomfört vissa åtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet informerar separat om när avtalen träder i kraft.

Myndigheten i det exporterade landet ger ett intyg över trävarornas och produkternas laglighet som importören visar upp när varorna förs in till unionens område. 

 FLEGT-systemet med Indonesien startades i slutet av år 2016.

På vår webbplats

EU föreslår ny lagstiftning för att förebygga global skogsförlust (JSM:s pressmeddelande 17.11.2021)
Lagstiftning
Skogar i EU:s klimat- och energipolitik

På andra webbplatser

Förslag till en förordning för att minimera avskogning och skogsförstörelse (Proposal for a regulation on deforestation-free products)
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Europakommissionen)
EU:s förordning om timmer förbjuder olagligt timmer (Livsmedelsverket)

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162162