Förordningen om avskogning och programmet mot olaglig avverkning

Rådet antog en allmän riktlinje om åtgärder mot avskogning och skogsförstörelse

Den 28 juni 2022 antog miljörådet en allmän riktlinje om en förordning som gäller avskogning och skogsförstörelse. 

I rådets utkast föreslås ett obligatoriskt system för tillbörlig aktsamhet (due diligence) för alla aktörer som saluför produkter på EU:s marknad eller exporterar produkter från EU:s marknad, i kombination med en jämförande bedömning av ursprungs- eller produktionsländerna. Ett syfte med förordningen är dessutom att bekämpa klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald genom iakttagande av regler för multilateral handel. Den föreslagna förordningen ska tillämpas på de sex råvarorna kaffe, kakao, palmolja, soja, nötkött och trä samt produkter som härrör från dessa.

Enligt rådets allmänna riktlinje föreslås det att granskningen av avskogningen och skogsförstörelsen ska inledas vid ingången av 2022. För Finland gäller granskningen särskilt virke och trävaror samt produkter framställda av nötkreatur, med undantag av mjölkprodukter. I fråga om nötkreaturen gäller granskningen i huvudsak mark som avskogats för att användas som betesmark. Granskningen av skogsförstörelsen gäller i detta skede strukturella omvandlingar, i huvudsak omvandling av naturliga skogar till skogsplantager eller till annan trädbevuxen mark genom avverkning.

För små aktörer föreslås enklare förfaranden för tillbörlig aktsamhet, och för sådana som handlar med produkterna föreslås mer begränsade skyldigheter än för sådana som importerar eller producerar produkterna. Det föreslås också ett riskbedömningssystem för att man ska kunna rikta särskild kontroll mot högriskländer och högriskområden. 

Europaparlamentet röstar om sitt eget förslag i höst, och därefter inleds trepartsdialog mellan rådet, kommissionen och parlamentet.

EU-kommissionen presenterade i november 2021 ett förslag till en förordning om avskogning 

I november 2021 kom kommissionen med ett förslag om åtgärder för att avlägsna avskogningsprodukter från EU-marknaden. Målet är att förhindra vissa produkter som orsakar avskogning eller skogsförstörelse från att nå EU-marknaden samt att utveckla produkternas leveranskedjor. De nya skyldigheterna ska gälla import från tredjeländer. Förslaget gäller emellertid också EU:s inre marknad eftersom bestämmelserna även handlar om avskogning som beror på EU-ländernas egen produktion och skogsförstörelse.

De nya bestämmelserna gäller sex produktgrupper: soja, palmolja, kaffe, kakao, nötkreatur och timmer samt produkter som innehåller eller har tillverkats av dem. Importörerna ska iaktta tillbörlig aktsamhet (due diligence) för att förebygga skogsförlust och skogsförstörelse som eventuellt följer av produkternas leveranskedjor. Enligt förslaget ska producentländerna delas upp i länder med hög och låg risk för skogsförlust samt att det inrättas ett register över importörer.
 
De nya bestämmelserna ska ersätta EU:s timmerförordning samt delar av handlingsprogrammet FLEGT, vars primära syfte är att förhindra att olagligt virke kommer in på EU-marknaden. 

Förslaget är en del av en del av den europeiska gröna given (European Green Deal) som främjar utsläppsminskningar och åtgärder som bidrar till att förebygga förlusten av biologisk mångfald.

EU:s program mot olaglig avverkning

Det främsta målet i EU:s program för olaglig avverkning (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) är att stoppa det olagliga virket att nå EU-marknaden. De viktigaste verktygen i programmet är EU:s timmerförordning (EUTR) och systemet med FLEGT-licenser. För övervakningen av dessa svarar Livsmedelsverket.

EU:s timmerförordning gäller såväl importerat virke som virke som producerats i Finland. En virkesimportör eller i EU-området, virkesproducenten, ska med hjälp av systemet för tillbörlig aktsamhet visa att det importerade virket är lagligt. När det gäller inhemskt virke är anmälan om skogsanvändning och mätintyg de viktigaste elementen i systemet för tillbörlig aktsamhet.

Kompanjonskapsavtal mellan EU och virkesproducerande länder

Tillståndssystemet FLEGT bygger på bilaterala kompanjonskapsavtal mellan EU och virkesproducerande länder. Till EU-marknaden importeras i dag timmer enligt FLEGT-licenser från Indonesien. Därtill har dessa länder undertecknat FLEGT-avtalet: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ghana,  Guyana, Honduras, Liberia, republiken Kongo och Vietnam. Avtalen börjar gälla när de exporterade länderna har genomfört vissa åtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet informerar separat om när avtalen träder i kraft.

Myndigheten i det exporterade landet ger ett intyg över trävarornas och produkternas laglighet som importören visar upp när varorna förs in till unionens område. 

FLEGT-systemet med Indonesien startades i slutet av år 2016.

På vår webbplats

Lagstiftning
Skogar i EU:s klimat- och energipolitik


Preliminär överenskommelse om EU:s förordning om avskogning godkänd – går nu vidare till officiellt godkännande (JMS:s pressmeddelande 22.12.2022)
Miljörådet antog allmänna riktlinjer om LULUCF-förordningen och avskogning (JSM:s pressmeddelande 29.6.2022)
EU föreslår ny lagstiftning för att förebygga global skogsförlust (JSM:s pressmeddelande 17.11.2021)

På andra webbplatser

Förslag till en förordning för att minimera avskogning och skogsförstörelse (Proposal for a regulation on deforestation-free products)
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Europakommissionen)
EU:s förordning om timmer förbjuder olagligt timmer (Livsmedelsverket)

Mer information

Viktor Harvio, specialsakkunnig 
jord- och skogsbruksministeriet, Naturresursavdelningen, skogs- och bioenergienheten 0295162040