Metsäkatoasetus ja laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

EU:n asetus metsäkatoa ja metsien tilan heikkenemistä koskevista toimista

EU:n metsäkatoasetus eli asetus metsäkadon ja metsien tilan heikkenemistä koskevista toimista astui voimaan kesäkuussa 2023. Asetus koskee tiettyjä metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen vaikuttavia hyödykkeitä ja tuotteita. Asetus velvoittaa toimijat tarkistamaan, että EU:ssa markkinoille asetettavat ja EU:sta vietävät tuotteet ovat asetuksen mukaisia.

Asetuksella pyritään minimoimaan EU:n osuus maailmanlaajuiseen metsäkatoon ja metsien tilan heikentymiseen. Samalla on tavoitteena vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja biologisen monimuotoisuuden vähenemistä.

Asetuksessa mainittujen tuotteiden saattaminen markkinoille

Asetus koskee seitsemää hyödykettä - soija, öljypalmu, kahvi, kaakao, kumi, nautakarja ja puu - sekä näitä sisältäviä tai näistä valmistettuja tuotteita.

Kotimaisen tuotannon osalta on olennaista huomata, että asetuksessa mainituista hyödykkeistä Suomessa tuotetaan nautakarjaa ja puuta. Asetus ei koske esimerkiksi kotimaisten viljojen, marjojen tai nurmen tuotantoa, vaikka niitä kasvatettaisiin 31.12.2020 jälkeen metsästä raivatuilla maa-alueilla. Vastaavasti asetus ei koske myöskään esimerkiksi maidon eikä siipikarjan, lampaan- tai sianlihan tuotantoa tai niistä valmistettuja tuotteita.

Asetuksessa metsäkadolla tarkoitetaan metsän raivaamista maatalouskäyttöön

Metsäkadolla tarkoitetaan yleisesti metsän raivaamista pysyvästi muuhun käyttöön, kuten esimerkiksi rakentamiseen, infrastruktuuriin tai maatalouteen. EU:n metsäkatoasetuksessa metsäkato on kuitenkin määritelty suppeammin, ja metsäkadolla tarkoitetaan metsän raivaamista maatalouskäyttöön. Asetus ei siten koske esimerkiksi metsän raivaamista rakentamisen, teollisuuden, energiantuotannon, teiden tai muiden yhteiskunnan teknisten perusrakenteiden käyttöön.

Maatalouskäytöksi on asetuksessa määritelty maan käyttäminen maatalouteen ja karjankasvatukseen. Tältä osin asetuksen soveltamisala koskee nautakarjaa sekä soijan, öljypalmun, kahvin, kaakaon ja kumin tuotantoa.

Metsä määritellään asetuksessa globaalisti käytetyn FAO:n metsän määritelmän mukaan. Sen mukaan metsää on pinta-alaltaan yli 0,5 hehtaarin maa-ala, jolla edellytetään, että täysikasvuisena puut saavuttavat tietyn pituuden ja latvuspeittävyyden. Määritelmässä todetaan myös että mikä ei ole metsää. Metsää eivät ole pääasiassa maatalouskäytössä tai urbaanissa käytössä olevia maa-alueet. Asetuksessa metsän määritelmä perustuu siis metsän ominaisuuksiin sekä alueen maankäyttöön.

Edellä kuvatut metsän ja maatalouskäytön määritelmät ovat olennaisia, kun arvioidaan, onko asetuksen mukaista metsäkatoa tapahtunut eli onko metsä raivattu maatalouskäyttöön 31.12.2020 jälkeen.

Metsien tilan heikkeneminen

Asetus korvaa nykyisen EU:n puutavara-asetuksen, mutta FLEGT-lupajärjestelmä jää voimaan. EU:n puutavara-asetuksen mukaan laittomasti korjatun puutavaran tai sellaisesta valmistettujen puutuotteiden saattaminen markkinoille on kielletty. Laittomalla puutavaralla tarkoitetaan puutavaran alkuperämaassa kansallisten lakien vastaisesti korjattua tai myytyä puutavaraa.  Laittomuuksiin voi liittyä esimerkiksi luvattomia hakkuita, veropetoksia tai tulliasiakirjojen väärennöksiä.

Uudessa metsäkatoasetuksessa edellytetään, että puutuotteiden osalta jatkossa tarkastellaan laillisuuden lisäksi metsien tilan heikkenemistä. Asetuksen mukaan EU:n sisämarkkinoille ei saa saattaa puusta valmistettuja tuotteita, joiden tuotanto on aiheuttanut metsien tilan heikkenemistä. Metsien tilan heikkeneminen on määritelty asetuksessa siten, että sillä tarkoitetaan metsien tilan rakenteellista muutosta, kuten esimerkiksi ikimetsien muuttamista plantaaseiksi.

Keskeinen osa asetusta on toimijoiden asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä

Asetuksen mukaan vastuu metsäkatovapaista tuotantoketjuista on toimijoilla. Asetuksen mukaan toimijan, joka saattaa asetuksessa määriteltyjä tuotteita EU sisämarkkinoille, tulee osana asianmukaisen huolellisuuden järjestelmäänsä arvioida metsäkadon riskiä tuotantoketjussa ja tarvittaessa tehdä toimenpiteitä riskin vähentämiseksi.

Osana tätä asianmukaisen huolellisuuden järjestelmää toimijoiden pitää kerätä tietoa, joka mahdollistaa tuotteen alkuperän todentamisen. Alkuperää ja toimitusketjua koskevan tiedon lisäksi toimijoiden edellytetään keräävän maantieteelliset koordinaatit maa-alueista, joilla kyseiset hyödykkeet on tuotettu. Asianmukaisen huolellisuuden järjestelmä koostuu tietojen saannista, riskinarvioinnista ja riskin vähentämisestä.

Jotta tuotteen tai hyödykkeen saa asettaa EU:n markkinoille tai viedä EU:n markkinoilta, pitää kaikkien seuraavien edellytysten täyttyä: Tuote on metsäkatoa aiheuttamaton eli ’metsäkatovapaa’, se on tuotettu tuotantomaan lainsäädännön mukaisesti ja siitä on annettu vakuutus asianmukaisesta huolellisuudesta eli nk. due diligence –vakuutus. Due diligence-vakuutuksen sisältö on kuvattu asetuksen liitteessä II.

Asetus astui voimaan kesäkuussa 2023

Asetus julkaistiin 9.6.2023 ja se astui voimaan 29.6.2023. Voimaantulon jälkeen on alkanut 18 kuukauden siirtymäaika, joka kestää 29.12.2024 asti. Siirtymäajan päättymisen jälkeen tuotteiden saattaminen markkinoille edellyttää, että niiden tuotantoketjussa ei ole asetuksen mukaista metsäkatoa tai metsien tilan heikkenemistä. Pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä koskien siirtymäaika on 24 kuukautta. Lisäksi puutuotteita koskien on 18-54 kuukauden siirtymäaika, riippuen tuotteiden tuottamisajankohdasta. ​​​​​​​

Linkki asetukseen ja komission julkaisemat usein kysytyt kysymykset

​​​​​​​Komission julkaisemat vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin (pdf)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1115, tiettyjen metsäkatoon ja metsien tilan heikkenemiseen liittyvien hyödykkeiden ja tuotteiden asettamisesta saataville unionin markkinoilla ja viennistä unionista sekä asetuksen (EU) N:o 995/2010 kumoamisesta.

REGULATION (EU) 2023/1115 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
on the making available on the Union market and the export from the Union of certain 
commodities and products associated with deforestation and forest degradation and repealing 
Regulation (EU) No 995/2010. (In English)


EU:n laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

EU:n laittomien hakkuiden vastaisen ohjelman (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. Ohjelman keskeiset työkalut ovat EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Suomessa näiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

EU:n puutavara-asetus koskee sekä tuontipuuta että kotimaassa tuotettua puutavaraa. Puutuotteiden tuojan tai EU:n alueella puun tuottajan on osoitettava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmällä, että markkinoille tuleva puu on laillista. Kotimaan puutavaran osalta asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän keskeiset elementit ovat metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus.

Kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä

FLEGT-lupajärjestelmän perustana ovat kahdenväliset kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä. Tällä hetkellä FLEGT-lisenssin mukaista puutavaraa tuodaan EU:n markkinoille Indonesiasta. Sen lisäksi FLEGT-kumppanuussopimuksen ovat allekirjoittaneet : Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Ghana, Guyana, Honduras , Liberia ja Kongon tasavalta ja Vietnam. Sopimukset astuvat voimaan, kun niissä määrätyt toimenpiteet on toteutettu viejämaissa. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen kunkin sopimuksen voimaantulosta.

FLEGT-lisenssijärjestelmä mukaisesti viejämaan viranomainen antaa puutavaran ja tuotteiden laillisuudesta todistuksen, jonka maahantuoja esittää tuodessaan tavarat unionin alueelle. FLEGT-lupajärjestelmä Indonesian kanssa käynnistyi vuoden 2016 lopussa.

 

Muualla palvelussamme

Metsät EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa
EU:n metsäkatoasetus voimaan kesäkuun lopussa (MMM:n tiedote 9.6.2023)
EU:n metsäkatoasetuksen vaikutus nauta- ja lypsykarjatilojen uusinvestointeihin epäselvä (MMM:n tiedote 13.4.2023)
Metsäkadon hillitseminen on yhteinen haaste (MMM:n blogi 13.2.2023)
EU:n metsäkatoasetuksen alustava sopu hyväksytty – etenee viralliseen hyväksyntään (MMM:n tiedote 22.12.2022)
Ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemykset LULUCF-asetuksesta ja metsäkadosta (MMM:n tiedote 29.6.2022)
Ministerit vaativat selvennyksiä metsäkatoaloitteeseen ja edellyttivät maatalouden vaikean markkinatilanteen helpottamista (MMM:n tiedote 22.2.2022)
Ratkaisun hetket EU:n metsäaloitteissa (MMM:n blogi 30.11.2020)
EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ehkäisemään maailman metsäkatoa (MMM:n tiedote 17.11.2021)

Muualla verkossa

Ehdotus metsäkatoasetukseksi (Proposal for a regulation on deforestation-free products) 
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Euroopan komissio)
EU:n puutavara-asetus ja FLEGT-lupajärjestelmä (Ruokavirasto)

Lisätietoja

Viktor Harvio, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162040