Metsäkatoasetus ja laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

Neuvosto saavutti yleisnäkemyksen metsäkadon ja metsien tilan heikkenemistä koskevista toimista

Ympäristöneuvostossa hyväksyttiin 28.6.2022 metsäkadon ja metsien tilan heikkenemistä koskeva neuvoston yleisnäkemys. 

Neuvoston luonnoksessa ehdotetaan pakollista asianmukaisen huolellisuuden (due diligence) -järjestelmän käyttöönottoa kaikille toimijoille, jotka asettavat tuotteita myyntiin EU:n markkinoille tai vievät tuotteita EU:n markkinoilta, yhdistettynä tuotteiden alkuperä- tai tuotantomaiden vertailevaan arviointiin. Asetuksen tarkoitus on lisäksi torjua ilmastonmuutosta ja biologisen monimuotoisuuden heikkenemistä monenvälisen kaupan sääntöjä noudattaen. Lainsäädäntöehdotusta sovelletaan kuuteen hyödykkeeseen: kahviin, kaakaoon, palmuöljyyn, soijaan, naudanlihaan ja puuhun, ja niistä johdettuihin tuotteisiin.

Neuvoston yleisnäkemyksen mukaan metsäkadon ja metsien tilan tarkastelun ajankohdaksi ehdotetaan vuoden 2022 alkua. Suomen osalta tarkastelu koskettaa erityisesti puutavaraa ja -tuotteita sekä nautaeläimistä johdettuja tuotteita, maitotuotteet pois lukien. Nautaeläinten kohdalla tarkastelu kohdistuu pääasiassa metsästä laiduntamiseen raivattuihin alueisiin. Metsien tilan heikkenemisen tarkastelu kohdistuu tässä vaiheessa rakenteellisiin muutoksiin, ensisijaisesti luonnonmetsien muuttamiseen plantaasimetsiksi tai muuksi puustoiseksi maaksi hakkuiden avulla.

Pienille toimijoille ehdotetaan kevennettyjä asianmukaisen huolellisuuden menettelyjä ja kauppaa käyville tahoille esitetään rajoitetumpia velvollisuuksia kuin tuotteita tuoville tai tuottaville toimijoille. Maita koskevan riskinarviointijärjestelmän avulla pyritään myös kohdistamaan valvontaa tehostetusti korkean riskin maihin ja alueisiin. 

Euroopan parlamentti äänestää omasta ehdotuksestaan syksyllä, jonka jälkeen alkavat kolmikantaneuvottelut neuvoston komission ja parlamentin kesken.

Komissio julkaisi ehdotuksen metsäkatoasetukseksi marraskuussa 2021

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 lainsäädäntöehdotuksen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta. Tavoitteena on ehkäistä tiettyjen metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittää niiden tuotantoketjuja. Uudet velvoitteet kohdistuisivat kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin. Ehdotus  koskee kuitenkin myös EU:n sisämarkkinoita, sillä säännökset tarkastelisivat myös EU-maiden oman tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä.

Uusi sääntely koskisi kuutta tuoteryhmää: soijaa, palmuöljyä, kahvia, kaakaota, nautakarjaa ja puuta sekä niitä sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita.  Tuotteiden maahantuojien tulisi esityksen mukaan noudattaa asianmukaista huolellisuutta (due diligence) tuotteiden tuotantoketjujen mahdollisten metsäkatovaikutusten sekä vaikutuksien metsien tilan heikkenemiseen ehkäisemiseksi. Esityksessä ehdotetaan myös tuottajamaiden jakamista korkean ja matalan metsäkatoriskin maihin sekä ao. tuotteiden maahantuojia koskevan rekisterin perustamista.
 
Uudet säännökset korvaisivat voimaan tullessaan EU:n puutavara-asetuksen sekä osia FLEGT-toimintaohjelmasta , joiden ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. 

Esitys on osa European Green Deal –ohjelmaa, jolla edistetään päästövähennyksiä ja luontokadon ehkäisyä tukevia toimia.

EU:n laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

EU:n laittomien hakkuiden vastaisen ohjelman (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. Ohjelman keskeiset työkalut ovat EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Suomessa näiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

EU:n puutavara-asetus koskee sekä tuontipuuta että kotimaassa tuotettua puutavaraa. Puutuotteiden tuojan tai EU:n alueella puun tuottajan on osoitettava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmällä, että markkinoille tuleva puu on laillista. Kotimaan puutavaran osalta asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän keskeiset elementit ovat metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus.

Kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä

FLEGT-lupajärjestelmän perustana ovat kahdenväliset kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä. Tällä hetkellä FLEGT-lisenssin mukaista puutavaraa tuodaan EU:n markkinoille Indonesiasta. Sen lisäksi FLEGT-kumppanuussopimuksen ovat allekirjoittaneet : Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Ghana, Guyana, Honduras , Liberia ja Kongon tasavalta ja Vietnam. Sopimukset astuvat voimaan, kun niissä määrätyt toimenpiteet on toteutettu viejämaissa. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen kunkin sopimuksen voimaantulosta.

FLEGT-lisenssijärjestelmä mukaisesti viejämaan viranomainen antaa puutavaran ja tuotteiden laillisuudesta todistuksen, jonka maahantuoja esittää tuodessaan tavarat unionin alueelle. FLEGT-lupajärjestelmä Indonesian kanssa käynnistyi vuoden 2016 lopussa.

Muita ajankohtaisia metsiä koskevia aloitteita

Muita ajankohtaisia parhaillaan käsittelyssä olevia metsiä koskevia asetus-, direktiivi- ja strategialuonnoksia ovat

Muualla palvelussamme

Lainsäädäntö
Metsät EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa
EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ehkäisemään maailman metsäkatoa (MMM:n tiedote 17.11.2021)
Ministerit vaativat selvennyksiä metsäkatoaloitteeseen ja edellyttivät maatalouden vaikean markkinatilanteen helpottamista (MMM:n tiedote 22.2.2022)
Ympäristöneuvosto hyväksyi yleisnäkemykset LULUCF-asetuksesta ja metsäkadosta (MMM:n tiedote 29.6.2022)    

Muualla verkossa

Ehdotus metsäkatoasetukseksi (Proposal for a regulation on deforestation-free products
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Euroopan komissio)
EU:n puutavara-asetus ja FLEGT-lupajärjestelmä (Ruokavirasto)

Lisätietoja