Kansainväliset kauppasopimukset, kestävä kehitys ja Suomen maa- ja elintarviketalous (TRADE-FOOD)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Jyrki Niemi (Luke)
Kokonaisrahoitus: 60 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-30.6.2024

Tämä hanke pyrkii tarkastelemaan laajasti suomalaisen maa- ja elintarviketalouden ja ruoka-alan yritysten toimintaedellytyksiä, uhkia ja mahdollisuuksia kansainvälisen kauppapolitiikan muuttuessa monenkeskisestä järjestelmästä kohti kahdenvälisiä ja alueellisia sopimuksia. Monenvälisen kauppajärjestelmän pitkään jatkuneen kriisin vuoksi nämä sopimukset ovat muodostuneet entistä tärkeämmäksi osaksi EU:n kauppapolitiikkaa. Myös kauppasopimusten ja kestävän kehityksen suhde on noussut viime vuosina yhä vahvemmin poliittisen keskustelun kohteeksi. EU:ssa kauppapolitiikalla nähdään olevan nykyistä tärkeämpi tukeva rooli kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisessä, ja myös Suomi pitää tärkeänä, että tätä roolia entisestään vahvistetaan. Näin halutaan lisätä kansainvälisten kauppasopimusten yleistä hyväksyttävyyttä jäsenmaissa. Tässä hankkeessa tarkastellaan millaisia muutoksia kansainvälisen kaupan sääntöihin ja käytäntöihin on tulossa, jos kauppasopimusten halutaan jatkossa tukevan nykyistä vahvemmin kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ottamalla huomioon niiden vaikutukset ympäristöön, ilmastoon, tasa-arvoon sekä työntekijöiden oikeuksiin.