Valkoposkihanhien aiheuttamien maatalousvahinkojen ehkäisy (VAME)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus

Vastuuhenkilö: Jukka Forsman, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 260 700 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 2/2019 - 3/2022

Hankkeella ei ole vielä verkkosivua.

Tiivistelmä: Suomessa levähtävien valkoposkihanhien lukumäärät ovat kasvaneet huomattavasti. Linnut pysähtyvät laajalla alueella itäisessä Suomessa ja ruokailevat pelloilla. Tästä aiheutuu maatalousvahinkoja, joiden määrät ovat selvässä kasvussa. Vahingot tulevat edelleen kasvamaan, ellei niiden hallintaan kehitetä pikaisesti uusia ratkaisuja, jotka ovat ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. On tarve kehittää karkotusmenetelmiä, jotka ovat työmäärältään ja kustannuksiltaan kohtuullisia. Samalla on tarve selvittää, millä keinoin hanhille olisi mahdollista järjestää ruokailualueita, jos niitä muualta karkotetaan.

Hankkeen tehtävänä on vastata seuraaviin kysymyksiin: 1) Mitkä ovat toimivia, kustannustehokkaita ja kestäviä valkoposkihanhien karkotuskeinoja tai miten viljelysuunnittelun avulla voidaan välttää vahinkoja? 2) Onko karkotuspaikkojen tilalle mahdollista järjestää hanhille tarkoitettuja ruokailualueita ja millä ehdoilla niitä voitaisiin toteuttaa? 3) Miten edellä mainitut toimenpiteet vaikuttavat hanhien suojelun hyväksyttävyyteen viljelijöiden keskuudessa ja toisaalta mikä on itse toimenpiteiden hyväksyttävyys eri toimija- ja sidosryhmissä? Näihin kysymyksiin vastataan yhdessä viljelijöiden kanssa tehtävän kenttätutkimuksen ja haastattelututkimusten avulla.

Hankkeen perimmäisenä tavoitteena on antaa päättäjille ja käytännön toimijoille työkaluja kattavaan ja kestävään hanhipolitiikkaan, josta hyötyvät niin viljelijät, viranomaiset kuin hanhetkin. Tavoitteena on tasapainottaa monimuotoisuuden hyödyt ja haitat siten, että ratkaisu on kaikista näkökulmista tarkastellen kestävä. Hanke tehdään tiiviissä yhteistyössä paikallisten viljelijöiden sekä muiden keskeisten toimijoiden ja sidosryhmien välillä. Tietoa viedään käytäntöön monen eri kanavan kautta ja lopullisista tuloksista tehdään tiivis ja havainnollinen opas, jossa on selkeitä, käytännönläheisiä ja toteuttamiskelpoisia toimintaohjeita.