Maaseudun valtakunnalliset t & k-hankkeet

Valtakunnallisilla maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeilla tuetaan maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttamista sekä Maaseutupolitiikan neuvoston MANEn kuuden tehtävän toteuttamista. Hankkeiden tulee olla valtakunnallisia ja maaseutupoliittisesti merkittäviä.

Hankkeissa painotetaan tutkimuksen ja kehittämisen vuorovaikutusta. Puhtaita kehittämishankkeita ei pääsääntöisesti rahoiteta.  Määrärahasta ei rahoiteta alueellisia tai paikallisia hankkeita.

Hausta ohjeistetaan erillisellä menettelytapakirjeellä. Hakukuulutus julkaistaan vuosittain lokakuussa MMM Hakuilmoitukset -sivulla sekä Maaseutupolitiikka.fi -sivuilla.

Hankkeita rahoitetaan:

  • maa- ja metsätalousministeriön maaseudun kehittämisen määrärahasta (mom. 30.10.63)
  • maa- ja metsätalousministeriö Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta

Maaseutupolitiikan hankerahoitus on pieni, mutta strategisesti merkittävä maaseutupolitiikan väline. Käytettävissä olevat varat ovat viime vuosina vähentyneet. Osa rahoituksesta myönnetään avoimen haun perusteella ja osa erikseen kilpailutettaviin hankkeisiin.

Valtakunnallisia maaseudun kehittämishankkeita rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö EU-osarahoitteisesta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta (kts. Maaseutu.fi).

Sovelletut oikeusohjeet ovat:

  • Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (1413/2011)
  • Laki maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun lain muuttamisesta (1507/2015)
  • Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta (38/2012)
  • Valtioneuvoston asetus maa- ja elintarviketalouden sekä maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1013/2016)
  • Valtionavustuslaki (688/2001)
  • Hallintolaki (434/2003)
  • Euroopan komissio. Puitteet tutkimus- ja kehittämistyöhön sekä innovaatiotoimintaan myönnettävälle valtiontuelle (2014/C 198/01)

Lisää tietoa

Valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeista lisää tietoa Maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämiltä Maaseutupolitiikka.fi -sivuilta.

Lisätietoja

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162033   Sähköpostiosoite: