Kaniinien hyvinvointi

Hakijat: Helsingin yliopisto

Vastuututkija: Marianna Norring (Helsingin yliopisto)

Kokonaisrahoitus: 40 000 €

Hankeaika: 1.4.2020-31.3.2022

Kaniinien hyvinvoinnin sääntelyn tarve on tiedostettu Euroopassa ja Suomessa. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa kotimaisia kaniinin kasvatuksen toimintaympäristöjä ja kaniinin hyvinvointiin vaikuttavia hoito- ja rakennusratkaisuja.

Tutkimushanke toteutetaan osallistavana kyselynä ja kasvatusympäristöjen ja -käytäntöjen kartoituksena. Hyvinvointia tukevia ratkaisuja ja hyviä käytäntöjä kartoitetaan kirjallisuuden perusteella ja kentällä pito-olosuhteita havainnoimalla ja haastattelemalla kasvattajia. Tilakäynneillä selvitetään pitopaikkojen kokoa, kuivikkeita, ryhmien muodostusta, eläintiheyttä, terveyttä, lääkkeiden käyttöä, lisääntymistä, teurasikää, ruokintaa, juomalaitteita, lämpötilaa, virikkeitä. Eläimistä tehdään havaintoja tunnettuja eläinten hyvinvoinnin arviointijärjestelmiä mukaillen. Hankkeeseen kuuluu ulkomaanvierailu eurooppalaiseen kanin kasvatukseen ja tutkimukseen verkostoitumiseksi.

Hankkeessa kootaan yhteen asiantuntijatietoa kanien luontaisesta käyttäytymisestä ja hyvinvoinnin edellytyksistä ja riskitekijöistä. Tulokset raportoidaan ministeriölle ja niitä voidaan hyödyntää säädösvalmistelun tukena. Hankkeen lopputuloksena laaditaan hyvän käytännön opas kaniinien hyvinvoinnista.