FI SV EN

Elintarvikkeiden täydentäminen ja ravintolisät

Elintarvikkeisiin lisättävistä vitamiineista, kivennäisaineista ja muista aineista säädetään Euroopan neuvoston ja parlamentin asetuksella (EY) N:o 1925/2006. Elintarvikkeiden täydentäminen on EU:ssa vapaaehtoista. Asetuksella annetaan tarkemmat vaatimukset ainoastaan vitamiineille ja kivennäisaineille sekä niiden yhdisteille. Asetuksella säädetään myös menettelystä, jolla voidaan kieltää tai rajoittaa mahdollisten vaarallisten aineiden käyttö elintarvikkeissa. Asetuksen mukaan voidaan kansanterveydellisin perustein myös säätää vitamiinien tai kivennäisaineiden pakollisesta lisäämisestä elintarvikkeisiin.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta suosittelee, että nestemäiset maitotuotteet levitettävät ravintorasvat täydennetään D3-vitamiinilla 1 µg/100 ml ja vastaavasti 20 µg/100g kohti. Elintarvikealan toimijat noudattavat tätä suositusta hyvin ja se on tärkeä suomalaisten D-vitamiininsaannin turvaamiseksi. Jodin osalta suositellaan, että kaikki suola sisältäisi jodia 25 µg/g.

Elinkeinonharjoittajan tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastolle täydennetyn elintarvikkeen saattamisesta markkinoille (KTMa 726/2007). Tarkempaa tietoa ja ohjeita on Ruokaviraston internetsivuilla.

Ravintolisät

Ravintolisiä säädellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 46/2002/EY. Direktiivillä annetaan tarkempia vaatimuksia ainoastaan vitamiineille ja kivennäisaineille sekä niiden yhdisteille. Muille ravintolisille ominaisille aineille ei anneta tarkempia vaatimuksia. Komission asetuksella (EY) N:o 1170/2009 on korvattu direktiivin liitteet I ja II ravintolisissä sallituista vitamiineista ja kivennäisaineista sekä niiden muodoista.

Direktiivi 2002/46/EY on kansallisesti pantu täytäntöön maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 78/2010. Kansallisessa asetuksessa säädetään ilmoitusmenettelystä, jonka mukaan elinkeinonharjoittajan tulee tehdä ilmoitus Ruokavirastolle ravintolisän saattamisesta markkinoille. Tarkempia implementointiohjeita on annettu Ruokaviraston verkkosivuilla sekä Ruokaviraston laatimassa Ravintolisäoppaassa.

Tarkempaa tietoa ravitsemuksellisesta täydentämisestä ja ravintolisistä löytyy komission nettisivuilta:

https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/addition-vitamins-and-minerals_en

https://food.ec.europa.eu/safety/labelling-and-nutrition/food-supplements_en

Suomen kantoja EU:n lainsäädäntövalmistelussa täydentämistä ja ravintolisiä koskevissa asioissa valmistellaan maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivassa Elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmässä jonka jäseninä ovat viranomaiset ja eri alan järjestöt.

Lisätietoja

Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162145   Sähköpostiosoite: