Maatalouden ympäristötoimenpiteiden ympäristö- ja kustannustehokkuus (MYTTEHO)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus

Vastuuhenkilö: Terho Hyvönen, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 350 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 4/2017 - 6/2020

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Meneillään olevaan (2014-2020) maaseudun kehittämisohjelman ympäristötavoitteiksi on määritelty vesistöjen tilan ja maaperän kasvukunnon paraneminen, luonnon monimuotoisuuden lisääntyminen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän ja siihen sopeutumisen tehostuminen. Näitä tavoitteita pyritään edistämään paitsi maaseudun kehittämisohjelmaan kuuluvan ympäristökorvauksen toimenpiteiden niin myös ns. EU:n suorien tukien piiriin kuuluvan viherryttämistuen kautta. Tässä hankkeessa selvitetään maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteiden vaikuttavuutta ympäristötavoitteisiin, kustannusvaikuttavuutta sekä houkuttavuutta eri tuotantosuuntia ja -muotoja edustavilla tiloilla. Toimenpiteiden vaikuttavuutta ja kustannuksia tutkitaan kokoamalla uusin tutkimusaineisto julkaistusta kirjallisuudesta, meneillään olevista tutkimushankkeista sekä tietorekistereistä. Hankkeen tuottamaa tietoa voidaan hyödyntää maaseudun kehittämisohjelman vaikuttavuuden arvioinnissa ja kehittämisessä ympäristön kannalta tehokkaammaksi.

Hankkeen tuotokset: