Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa (LumoVesi)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Elävä Itämeri Säätiö (BSAG)

Vastuuhenkilö: Terho Hyvönen

Rahoitus: 246 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2018 - 12/2020

(Hankkeella ei ollut omaa verkkosivua)

TiivistelmäLuonnon monimuotoisuuden edistäminen ja vesistöjen ravinnekuormituksen vähentäminen ovat keskeisiä maatalouden ympäristötavoitteita. Molempien tavoitteiden samanaikaista edistämistä voivat rajoittaa ristiriidat maatalouspolitiikan ja ympäristöpolitiikan välillä. Tilatasolla näitä tavoitteita edistävien toimenpiteiden yhteensovittamista ja käytäntöön vientiä rajoittaa useinkin tiedon puute toimenpiteiden vuorovaikutuksista.

Kenttäkokeiden avulla selvitettiin monivuotisten kasvustojen ja muokkaamattomuuden merkitystä lierojen esiintymiselle ja maan rakenteelle viljellyillä pelloilla sekä pitkäaikaisen kesannoinnin yhteisvaikutuksia luonnon monimuotoisuuteen ja maan rakenteeseen. Pitkäikäisillä viherkesannoilla voidaan edistää pölyttäjähyönteiskantoja paikallisesti. Hyviä tuloksia saavutetaan jo yhden tukikauden aikana (5 vuotta), mutta kantojen säilymisen kannalta on tärkeää jatkaa kesannointia yli tukikausien. Jo pienellä (2–3) niittykasvilajimäärällä saadaan aikaiseksi pölyttäjiä houkutteleva kesanto. Pölyttäjäkantojen vahvistaminen valtakunnallisesti vaatisi pölyttäjiä houkuttelevilla kasvilajeilla perustettujen pitkäaikaisten viherkesantojen pinta-alan kasvattamista. Viherkesannoilla myös lierojen kannat ja yhteisön monimuotoisuus kohoavat ja lieroilla on merkittävä rooli kasvintähteen hajottajina. Suorakylvetyssä peltomaassa syvälle kaivautuvien lierojen käytäviä on runsaasti, millä voi olla huomattava merkitys veden liikkeille maassa.

Ympäristökorvauksen toimenpiteillä voi olla myös ristiriitaisia vaikutuksia luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja ravinnepäästöjen vähentämiseen. Hankkeessa kehitetty LumoVesi-työkalu tuo sekä ristiriitaisuudet että synergiat esiin visuaalisesti. Tulevaisuudessa luonnon monimuotoisuuden ja vesiensuojelun yhteisvaikutusten edistämiseksi tarvittaisiin lisää tutkimustietoa sekä LumoVesi-päätöksentekotyökalun jatkokehittämistä.

Tulosten perusteella voidaan antaa seuraavat toimintasuositukset:

  • Pölyttäjähyönteiskantoja voidaan edistää pitkäaikaisilla viherkesannoilla, joille on kylvetty niittykasveja.
  • Pitkäaikaisilla viherkesannoilla voidaan edistää myös lierokantojen kasvua, samoin kuin suorakylvöllä. Lieroilla on myönteisiä vaikutuksia maaperän ominaisuuksiin.
  • Toimenpiteiden kohdentamisessa on huomioitava sekä vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen että ravinnepäästöihin.

Hankkeen tuotokset: