Asiakirjajulkisuuskuvaus

Asiakirjajulkisuuskuvaus on osa maa- ja metsätalousministeriön tiedonhallintalain (Laki julkisen hallinnon tietohallinnon 906/2019) toteutusta. Kuvauksessa kerrotaan ministeriön tietokokonaisuuksista ja kuinka niistä voi saada tietoja ja kuinka tietopyyntöprosessi toimii.

Oikeus tietoon

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lain perusteella erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta. Tämä julkisuusperiaate on perusoikeus, ja sen toteuttamista varten ministeriö ylläpitää tätä asiakirjajulkisuuskuvausta tietovarannoista ja asiarekisteristä. Julkisuusperiaatetta rajoittavat muun muassa ihmisten yksityiselämä ja yritysten liikesalaisuudet, jotka tarvitsevat suojaa yleiseltä julkisuudelta.

Julkisuusperiaatetta sovelletaan viranomaisen asiakirjoihin. Julkisuuslaissa viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa.

Oikeusministeriön https://oikeusministerio.fi/julkisuuslaki löydät kuvauksen ja linkit julkisuuslakiin sekä sen pohjalta annettuihin asetuksiin.

Maa- ja metsätalousministeriön tietovarannot

Maa- ja metsätalousministeriö hoitaa lainsäädännön, hallitusohjelman toimeenpanon sekä hallinnonalan strategiansa puitteissa useita tehtäviä.

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Maa- ja metsätalousministeriö edistää toiminnallaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

Ministeriö hoitaa toimialueensa säädösvalmistelua, ohjausta, voimavarojen suuntaamista, ja tekee yhteistyötä EU:ssa, kansainvälisesti ja kansallisesti. Ministeriö ei hoida asioita useinkaan yksin vaan muiden ministeriöiden ja hallinnonalansa virastojen kanssa.

Ministeriön verkkosivuston https://mmm.fi kautta löydät myös ministeriön vastuualueet https://mmm.fi/vastuualueet sekä tehtäviä hoitavat osastot ja yksiköt https://mmm.fi/ministerio/johto-ja-organisaatio

Ministeriön tehtävistä ja johtamisesta on kerrottu maa- ja metsätalousministeriön työjärjestyksessä 695/2012 https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120695.

Ministeriön tehtäväkokonaisuuksia ovat:

 1.  maa-ja puutarhatalous sekä maaseudun kehittäminen; 
 2. metsätalous;
 3. kala-, riista- ja porotalous;
 4. eläinlääkintähuolto, eläintautien vastustaminen ja ennalta ehkäiseminen sekä eläinten hyvinvointi;
 5. eläinlääkäreiden ammatinharjoittaminen;
 6. elintarvikkeet ja eläinten lääkitseminen;
 7. eläinlääkinnälliset ja kasvinterveydelliset rajatarkastukset;
 8. kasvinterveys sekä «maa-» ja puutarhatalouden ja metsätalouden tuotantopanokset;
 9. toimialansa hallinnassa olevien valtion metsätalouden maan, lukuun ottamatta luonnonsuojelualueita ja erämaa-alueita, ja yleisten vesialueiden omistaja-asiat;
 10. maanmittaus, kiinteistötoimitukset, kiinteistöjä ja osakehuoneistoja koskevat kirjaamisasiat, yleiset kartastotyöt, kiinteistö-, huoneisto- ja maastotietojärjestelmät sekä paikkatietojen yhteiskäyttö; (28.12.2018/1346)
 11. vedenhankinta ja viemäröinti, vesistöjen säännöstely, tulvariskien hallinta, maankuivatus ja kastelu, patoturvallisuus ja vesistörakenteiden ylläpito, valtion velvoitteet vesilain (587/2011) mukaisen luvan haltijana sekä muu vesivarojen käyttö ja hoito mukaan lukien niihin liittyvät rajavesistöasiat;
 12. uusiutuvien luonnonvarojen kestävä ja monipuolinen käyttö, hoito ja suojelu;
 13. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman ja aikaisempien ohjelmakausien vastaavien ohjelmien sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston hallintoviranomaistehtävät;
 14. Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahasto) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) toimivaltaisen viranomaisen tehtävät;
 15. Euroopan kalatalousrahastoa koskevat hallinto-, todentamis- ja tarkastusviranomaistehtävät;
 16. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston toimintaohjelman todentamisviranomaisen ja tarkastusviranomaisen tehtävät.

Tietopyynnöt voivat kohdistua näiden alueiden säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen ja ministeriön tulosjohtamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön sekä voimavarojen ohjaamiseen

Tietovarantoja ei ole saatavissa avoimesti teknisen rajapinnan avulla. 

Asiakirjan pyytäminen

Viranomaisella olevan asiakirjan julkisuus on pääperiaate, emmekä siten rajoita tiedonsaantia ilman laillista perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeen. Näin ollen annamme tiedot, ellei sille ole laista johtuvaa estettä. Mikäli emme voi antaa pyytämääsi tietoa, annamme sinulle pyydettäessä päätöksen, josta voit valittaa hallinto-oikeuteen.

Ministeriön asiarekisteri muodostuu asianhallintajärjestelmässä sekä operatiivisissa järjestelmissä olevista tiedoista. Ministeriö julkaisee säännönmukaisesti tietoja julkisesti saataville omalla verkkosivullaan ja tietoa löytyy valtioneuvoston sekä monilta muilta valtion virastojen verkkosivuilta.

Kun esität asiakirjapyynnön maa- ja metsätalousministeriöön, se kirjataan VAHVA-nimiseen asianhallintajärjestelmäämme ja välitetään ministeriön sisällä sille, jolle kyseisen tietopyynnön käsittely kuuluu. Tietopyynnön tekijän ei tarvitse selvittää henkilöllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä ole tarpeen sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä oikeus kyseiseen tietoon.

Pyydetyn tiedon julkisuutta arvioidaan asia- ja asiakirjakohtaisesti. Asiakirjapyyntöä koskeva asia käsitellään viivytyksettä ja tieto julkisesta asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun olemme saaneet asiakirjan antamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun tietopyyntö on saapunut.Tyypillisesti valmisteluvaiheessa olevat asiakirjat eivät ole vielä julkisia asiakirjoja, joista voidaan luovuttaa tietoa. Jos pyytämäsi tieto on riittävästi yksilöity ja tunnistetusti kuuluu jollekin toiselle viranomaiselle, siirrämme sen eteenpäin.

Kirjaamon yhteystiedot:

 • Sähköposti: kirjaamo.mmm(at)gov.fi
 • Puhelin: 0295 16 2200 (klo 9 - 15)
 • Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 31, 00023 Valtioneuvosto

Tietopyyntö voidaan myös jättää maa- ja metsätalousministeriölle osoitettuina valtioneuvoston jakelukeskukseen osoitteeseen Ritarikatu 2B, Helsinki (avoinna klo 8 - 16.15).

Tietopyynnön käsittelyä nopeuttaa se, että käännyt suoraan oikean viranomaisen puoleen.

Kuva: Tietopyyntöprosessi 

Asiakirjan antaminen

Ellei jäljempänä toisin mainita, asiakirjan antamisesta päättää maa- ja metsätalousministeriö. Jotta voimme luovuttaa oikean asiakirjan, meidän tulee tietää, mitä asiaa tai asiakirjaa tietopyyntösi koskee. Tästä syystä on tärkeää, että pyyntösi on riittävän yksilöity. 

On hyvä huomata, että tietopyyntönä ei pidetä selvityspyyntöjä, joissa halutaan saada viranomaisen käsitys tai kannanotto johonkin asiaan, kanteluita, joissa viranomaista tai viranomaisen palveluksessa olevaa virkamiestä kritisoidaan esimerkiksi lainvastaisesta menettelystä, tai kansalaiskirjeitä eli viranomaiselle osoitettuja mielipidekirjoituksia. Nämä käsittelemme siten kuin lainsäädäntö velvoittaa. 

Ministeriön toimialueen asiaa käsittelevät virkamiehet vastaavat julkisten asiakirjojen ja asiaotteiden antamisesta kansalaiselle kun on tarkistettu, ettei aineisto sisällä tietoja, joita ei esim. julkisuuslain mukaan voi luovuttaa. Päätöksen asiakirjan / tietojen luovuttamisesta tulkinnanvaraisissa tapauksissa tekee ministeriön vastuuvirkamies. 

Tietopalvelun hinta 

Tietopalvelu on pääosin maksutonta kuitenkin asiakirjojen antamisesta ja tiedon esille hakemisesta voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti. 

Maa- ja metsätalousministeriön vanhemmat asiakirjat 

Asiakirjat ennen vuotta 2005 sijaitsevat Kansallisarkistossa. Voit tehdä tietopyynnön osoitteessa https://arkisto.fi/fi/palvelut/tietopyyntopalvelu.   

Hallitusten ja ministereiden tietoaineistot 

Hallitukset ovat itsenäisiä arkistonmuodostajia, eikä niiden toimintaan liittyviä aineistoja säilytetä ministeriössä. Valtioneuvosto julkaisee ajantasaista tietoa valtioneuvoston kanslian ja hallituksen toiminnasta sekä valtioneuvoston päätöksistä https://valtioneuvosto.fi/etusivu.   

Valtioneuvoston kirjaamon yhteystiedot: 

 • Sähköposti: kirjaamo.vnk(at)gov.fi  
 • Postiosoite: Valtioneuvoston kanslia, PL 31, 00023 Valtioneuvosto 
 • Käyntiosoite Ritarikatu 2B, 00170 Helsinki (avoinna klo 8 - 16.15). 
 • Puhelin: 0295 16 0334 (klo 9 - 15) 

Valtioneuvoston hankeaineistot 

Maa- ja metsätalousministeriön hankkeiden, toimielinten ja työryhmien aineistoista löytyy tietoa myös valtioneuvoston hankeikkunasta https://valtioneuvosto.fi/hankkeet. Julkiset hanketiedot ovat saatavilla myös avoimesta rajapinnasta osoitteessa api.hankeikkuna.fi  

Ministeriöiden julkaisut - Valto 

Maa- ja metsätalousministeriö vie julkaisujaan myös valtioneuvoston yhteiseen Valto –nimiseen julkaisuarkiston. Valto sisältää ministeriöiden julkaisusarjoissa ilmestyvät julkaisut PDF-muodossa vuoden 2016 alusta alkaen sekä osittain myös tätä vanhempia julkaisuja. Valto on vapaasti käytettävissä. Julkaisuihin saa viitata edellyttäen, että lähde mainitaan. 

Valto julkaisuarkisto https://valtioneuvosto.fi/julkaisut.   

Asiakirjajulkisuuteen liittyviä käsitteitä