Strategiat ja ohjelmat

Kansallinen metsästrategia sisältää Suomen metsäpolitiikan keskeiset linjaukset ja toimii lakisääteisenä metsäohjelmana. ”Maa- ja metsätalousministeriö laatii kansallisen metsäohjelman yhteistyössä muiden ministeriöiden, metsäalaa edustavien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa. Ohjelman päämääränä on lisätä metsien monipuolista käyttöä ja niistä kertyvää hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.” (metsälaki 1093/1996, 26 §) Maakuntatason tavoitteet ja kehittämistarpeet on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2025 täydentää Kansallista metsästrategiaa ekologiseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma laadittiin vuonna 2022 osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tehtävänä on selvittää keinoja, joilla vähennetään maankäyttösektorin päästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa tarkastellaan muun muassa metsien hoitoon, metsitykseen, metsäkadon vähentämiseen, soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen, suometsien hoitoon sekä maatalousmaiden päästöjen vähentämiseen ja hiilensidonnan vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu Suomen biotalousstrategia tavoittelee uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä.

Kansallisen metsästrategian, Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, Metso-ohjelman ja Biotalousstrategian lisäksi metsäsektoriin liittyviä toimenpiteitä ja linjauksia sisältyy myös useisiin muihin strategioihin ja ohjelmiin, kuten alueellisiin metsäohjelmiin, ilmasto- ja energiastrategioihin ja biodiversiteettistrategiaan. Lue lisää Muita strategioita ja ohjelmia -sivulta.

Muualla palvelussamme

​​​​​​Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelma (MISU)
Metso-ohjelma
​​​​​Kansallinen biotalousstrategia
​​​​​Muita strategioita ja ohjelmia
Suomen kestävän kasvun ohjelma: metsähankkeet (mmm.fi)

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162150   Sähköpostiosoite: