Strategiat ja ohjelmat

Kansallinen metsästrategia 2025 sisältää Suomen metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Strategiassa tavoitellaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan ja sen rakenteiden uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja monipuolista käyttöä. Maakuntatason tavoitteet ja kehittämistarpeet on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2025 täydentää Kansallista metsästrategiaa ekologiseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tehtävänä on selvittää keinoja, joilla vähennetään maankäyttösektorin päästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa tullaan tarkastelemaan mm. metsien hoitoon, metsitykseen, metsäkadon vähentämiseen, soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen, suometsien hoitoon sekä maatalousmaiden päästöjen vähentämiseen ja hiilensidonnan vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu Suomen biotalousstrategia tavoittelee uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä. Kansallinen metsästrategia 2025 toteuttaa biotalousstrategiaa metsien osalta.

Muualla palvelussamme
Metsäpolitiikan ajankohtaiskatsaus -esite (lokakuu 2021)
Suomen kestävän kasvun ohjelma: metsähankkeet (mmm.fi)

Lisätietoja

Niina Riissanen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339