Strategiat ja ohjelmat

Kansallinen metsästrategia sisältää Suomen metsäpolitiikan keskeiset linjaukset. Strategiassa tavoitellaan kilpailukykyistä toimintaympäristöä metsiin perustuville liiketoiminnoille, metsäalan ja sen rakenteiden uudistumista ja monipuolistumista sekä metsien aktiivista, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ja monipuolista käyttöä. Maakuntatason tavoitteet ja kehittämistarpeet on kirjattu alueellisiin metsäohjelmiin.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2025 täydentää Kansallista metsästrategiaa ekologiseen kestävyyteen liittyvissä tavoitteissa. Sen tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen ja vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys.

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti hallitus laatii maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman osana ilmasto- ja energiapolitiikan suunnittelujärjestelmän kokonaisuutta. Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman tehtävänä on selvittää keinoja, joilla vähennetään maankäyttösektorin päästöjä ja vahvistetaan hiilinieluja ja -varastoja lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Suunnitelmassa tullaan tarkastelemaan mm. metsien hoitoon, metsitykseen, metsäkadon vähentämiseen, soiden ja turvemaiden päästöjen vähentämiseen, suometsien hoitoon sekä maatalousmaiden päästöjen vähentämiseen ja hiilensidonnan vahvistamiseen liittyviä toimenpiteitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla laadittu Kansallinen biotalousstrategia 2022-2035 tavoittelee uutta talouskasvua ja uusia työpaikkoja uusiutuvia luonnonvaroja kestävästi hyödyntämällä.

Kansallisen metsästrategian, Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman, Metso-ohjelman ja Biotalousstrategian lisäksi metsäsektoriin liittyviä toimenpiteitä ja linjauksia sisältyy myös useisiin muihin strategioihin ja ohjelmiin, kuten alueellisiin metsäohjelmiin, ilmasto- ja energiastrategioihin ja biodiversiteettistrategiaan. Lue lisää Muita strategioita ja ohjelmia -sivulta.

Muualla palvelussamme


Metsäpolitiikan ajankohtaiskatsaus -esite (toukokuu 2022)
​​​​​​Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman valmistelu
Metso-ohjelma
​​​​​
Kansallinen biotalousstrategia
​​​​​Muita strategioita ja ohjelmia
Suomen kestävän kasvun ohjelma: metsähankkeet (mmm.fi)

Lisätietoja

Erno Järvinen, metsäneuvos, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162150