FI SV EN

Luomu 

Luomu on merkittävä osa suomalaista ruokajärjestelmää. Se vastaa kuluttajien vaatimuksiin ja tarjoaa ratkaisuja moniin ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Luomussa käytössä olevat viljelymenetelmät edesauttavat monien ympäristötavoitteiden toteutumista, kuten torjunta-aineiden ja kemiallisten lannoitteiden käytön vähentämistä. Hallitusohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisten luomutuotteiden osuutta ruuantuotannossa, elintarvikejalostuksessa, kotimaan kulutuksessa ja viennissä.

Luomu 2.0 luomuohjelma

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut Luomu 2.0 –luomuohjelman 23.6.2021. Ohjelma haluaa vastata luomutuotteiden kysynnän kasvuun saattamalla lisää luomutuotteita markkinoille ja vähittäiskaupan ja ammattikeittiöiden tarpeisiin.

Luomu 2.0 -ohjelman tavoitteet vuoteen 2030 mennessä ovat:

  1. Luomun kulutuskysyntä kasvaa – luomun markkinaosuus viiteen prosenttiin 2030. Luomutuotteiden kulutuskysyntää, vientiä ja luomutuotantoa on kasvatettava tasapainoisesti.
  2. Ammattikeittiöiden luomun käytön lisääminen. Suomen Kansallisessa hankintastrategiassa luomun käytön tavoitteeksi julkisissa keittiöissä on asetettu 25 prosenttia vuoteen 2030.
  3. Luomuelintarvikkeiden jalostusaste nousee. Luomukysynnän kasvu on suoraan riippuvainen elintarvikkeiden jalostusasteen nostamisesta ja uusien tuotteiden saattamisesta markkinoille.
  4. Suomesta merkittävä luomutuotteiden viejämaa. Vientiä varten on kehitettävä kullekin markkinalle soveltuvia tuotteita ja nostettava luomutuotteiden jalostusastetta.
  5. Tuotannon lisääminen. Tuotannon on vastattava kysynnän kasvuun tuottamalla markkinoille riittävästi luomutuotteita.
  6. Luomukeruualueen kasvattaminen. Suomalaisten luonnontuotteiden kysyntä on suurta ja kysynnän kasvulle on mahdollisuuksia erityisesti vientimarkkinoilla.
  7. Luomuvesiviljelyn käynnistäminen. Luomukalalle on kysyntää.
  8. Luomuosaamisen ja tiedon lisääminen. AgriHubin avulla on tarkoitus kehittää mm. maatilojen ja koko ketjun luomuosaamista. Luomuinstituutin tutkimusstrategia 2021–2024 julkaistiin vuoden 2021 alussa.
  9. Lainsäädäntö ja valvonnan kehittäminen. Vuoden 2023 alusta tulevat voimaan EU:n ja kansalliset uudet luomusäädökset. Ruokavirasto valmistelee uudet luomuvalvontaohjeet.

Jotta edelliset asiat toteutuvat, luomun viljelyalaa halutaan lisätä nykyisestä 14 prosentista 25 prosenttiin.

Maa- ja metsätalousministeriö koordinoi luomuohjelman toteuttamista. Tarkempi toimintasuunnitelma, välitavoitteet ja mittarit valmistellaan yhdessä luomualan toimijoiden kanssa.

15.6.2021 luomuwebinaarin materiaalit:

 

23.3.2021 luomuwebinaarin materiaalit:

Luomuu! -kuluttajakampanja

Maa- ja metsätalousministeriön tilaama Luomuu! -kuluttajakampanja järjestettiin vuosina 2015–2016.

Kampanjan alussa tehtiin tuhannen henkilön haastattelututkimus ja vastaava kuluttajahaastattelututkimus toteutettiin alkuvuodesta 2017 kampanjan päätyttyä.

Kampanjan toteutti mainostoimisto Markit Oy.

Lisää tietoa ja linkkejä luomusta

Lisätietoja

Leena Seppä, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162373  


Antero Nikander, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162403