Vieraspetohankkeella taataan pesimärauhaa linnuille

SOTKA-vieraspetohanke koostuu useasta osahankkeesta, joilla pyritään takaamaan vesilintujen pesimärauha. Hankkeessa keskitytään erityisesti poistamaan vieraspetoja eli minkkejä ja supikoiria lintujen pesimäalueilta. Toimintaan on kaavailtu jatkuvakestoista paikallispyyntiä sekä ammattimaisten pyytäjien tehoiskuja.

SOTKA-vieraspetojen tehopyyntikonseptit on Suomen riistakeskuksen vetämä hanke, jossa laaditaan toimiva malli tehokkaan vieraspetopyynnin toteuttamiseen saaristossa ja mantereen tärkeillä vesilintukosteikoilla. 

SOTKA-vieraspetohanke saaristossa pyrkii saavuttamaan vieraspedoista vapaan saariston sekä luonnonsuojelualueilla että niiden ulkopuolella. Hankkeen toteuttavat Suomen riistakeskus, Luonnon- ja riistanhoitosäätiö sekä Saaristoluonnon hoito- ja suojeluyhdistys ry. Toimia tehdään tiiviissä yhteistyössä Metsähallituksen luontopalveluiden kanssa.

Helmi-ohjelman vieraspetopyynnit käynnistyvät kesällä 2021. Helmi-ohjelman tavoitteena on kunnostaa tällä hallituskaudella 80 arvokasta lintuvettä, ja reilulle 60 kohteelle tarvitaan myös tehokasta vieraspetotorjuntaa. Osa pyyntialueista on valtion suojelualueita ja osa yksityisiä. Helmi-vieraspetopyynnit toteutetaan laajassa yhteistyössä Metsähallituksen, ELY-keskusten, Suomen riistakeskuksen, riistanhoitoyhdistysten ja maanomistajien kesken. Toteutuksessa hyödynnetään SOTKA-vieraspetokonseptin oppeja. 

SOTKA-mökkiläisten vieraspetopyyntihanke kannustaa hyvien lintuvesien äärellä asuvia vapaa-ajan asukkaita vieraspetojen torjuntaan. Toteutuksesta vastaa Suomen metsästäjäliitto. Hankkeen kulmakivenä on tiivis yhteistyö asukkaiden ja paikallisten metsästäjien välillä. Myös viestinnällä ja neuvonnalla on hankkeessa erityisen merkittävä rooli. 

Lisätietoja