Lisätietoja

Metsätalouden tuet

Yksityinen metsänomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteihin ja metsäluonnonhoitoon. Tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat metsien kasvuun ja käyttöön pitkällä aikavälillä ja joista saatava yksityistaloudellinen hyöty saadaan vasta useiden vuosikymmenien päästä. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Tukijärjestelmällä halutaan  edistää talousmetsien luonnonhoitoa ja kannustaa säilyttämään ja ennallistamaan arvokkaita metsäluontokohteita.

Valtion suora tuki yksityismetsätalouden metsänhoidon ja metsänparannustöiden rahoitukseen on reaaliarvoltaan ollut likimain samansuuruinen, hieman runsaat 50 miljoonaa euroa, aina 1970-luvulta saakka.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä eli Kemera tuli voimaan kesäkuussa 2015. Järjestelmä on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Maa- ja metsätalousministeriö asetti 11.3.2019 työryhmän laatimaan esiselvityksen metsätalouden kannustejärjestelmästä 2020-luvulla. 

Vuonna 2019 yksityisten metsänomistajien saamat bruttokantorahatulot olivat n mukaan hieman yli 2 miljardia euroa ja liiketulos 128 euroa hehtaaria kohden. Samanaikaisesti he käyttivät metsänhoitoon ja metsänperusparannukseen 243 miljoonaa euroa. Valtion tukea käytettiin noin 50 miljoonaa euroa ja luonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin noin 6 miljoonaa euroa.

Muualla palvelussamme
Valmisteilla: Kemera-järjestelmän muutokset ja rahoitus
Metsäteiden rahoitukseen lisää tukea (MMM:n tiedote 17.5.2018)

Muualla verkossa
Metsätalouden tuet (Suomen metsäkeskus)
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (227/2016)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (202/2017)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta (563/2018)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (14/2019)
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (300/2020)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (366/2018)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (185/2020)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1043/2019)

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339