Metsätalouden tuet

Yksityinen maanomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteihin ja metsäluonnonhoitoon. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Kannustejärjestelmällä edistetään toimenpiteitä, jotka vaikuttavat metsien kasvuun ja käyttöön pitkällä aikavälillä ja joista saatava yksityistaloudellinen hyöty saadaan vasta useiden vuosikymmenien päästä. Kannustejärjestelmällä edistetään metsätalouden vesiensuojelua, hillitään ilmastonmuutosta ja metsien sopeutumista ilmastonmuutokseen. Kannustejärjestelmällä rahoitetaan myös toimenpiteitä, joilla edistetään talousmetsien luonnonhoitoa sekä kannustetaan säilyttämään ja ennallistamaan arvokkaita metsäluontokohteita. 

Metsätalouden määräaikaisen kannustejärjestelmälain mukaista tukea voidaan myöntää taimikon ja nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keruuseen, terveyslannoitukseen, suometsän hoitosuunnitelman laatimiseen, suometsän vesiensuojelutoimenpiteiden ja piennarteiden tekemiseen, metsäteiden rakentamiseen ja yksityisteiden perusparannukseen, ympäristötukisopimuksiin, metsäluonnon hoitoon ja kulotukseen. Tukea haetaan Suomen metsäkeskuksesta.

Metsätalouden määräaikainen kannustejärjestelmälaki tuli voimaan 1.1.2024. Taimikon ja nuoren metsän hoidon töitä on voinut aloittaa heti lain voimaantulon jälkeen. Taimikon ja nuoren metsän hoidon tuki haetaan työn toteuttamisen jälkeen ja se maksetaan ns. de minimis -tukena.

Muiden työlajien osalta maanomistajan tulee hakea tukea ja odottaa Suomen metsäkeskuksen päätöstä ennen töiden aloittamista.

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki eli Kemera tuli voimaan kesäkuussa 2015. Tukijärjestelmä oli voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Uusia Kemera-tukihakemuksia ei enää oteta vastaan. Suomen metsäkeskus teki viimeiset Kemera-tukea koskevat päätökset vuoden 2023 loppuun mennessä. Kemera-tukipäätöksiin liittyviä maksatuksia voidaan tehdä vielä vuonna 2026. 

Vuoden 2024 valtion talousarviossa on varattu määräraha puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen 38,4 miljoonaa euroa ja metsäluonnon hoidon edistämiseen 11 miljoonaa euroa.

 

Muualla palvelussamme

Metkan tukitasot ja -ehdot on vahvistettu (MMM:n tiedote 16.11.2023)

Muualla verkossa

Metsätalouden tuet (Suomen metsäkeskus)
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä (71/2023)
Laki metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (1129/2023)
Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä annetun lain voimaantulosta
Valtioneuvoston asetus metsätalouden määräaikaisesta kannustejärjestelmästä
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden kannustejärjestelmästä (1221/2023)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden kannustejärjestelmän eräiden tukien laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1222/2023)


Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (227/2016)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (202/2017)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta (563/2018)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (14/2019)
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (300/2020)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (983/2020)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 46 §:n muuttamisesta (58/2021)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 2 ja 25 §:n muuttamisesta (22/2023)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 29 a ja 48 §:n muuttamisesta (72/2023)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (366/2018)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (185/2020)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta (320/2022)
Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista (622/2015) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (266/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta (334/2022)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1068/2022)

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162339   Sähköpostiosoite: