Metsätalouden tuet

Yksityinen metsänomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteihin ja metsäluonnonhoitoon. Tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat metsien kasvuun ja käyttöön pitkällä aikavälillä ja joista saatava yksityistaloudellinen hyöty saadaan vasta useiden vuosikymmenien päästä. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Tukijärjestelmällä halutaan  edistää talousmetsien luonnonhoitoa ja kannustaa säilyttämään ja ennallistamaan arvokkaita metsäluontokohteita.

Valtion suora tuki yksityismetsätalouden metsänhoidon ja metsänparannustöiden rahoitukseen on reaaliarvoltaan ollut likimain samansuuruinen, hieman runsaat 50 miljoonaa euroa, aina 1970-luvulta saakka.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä eli Kemera tuli voimaan kesäkuussa 2015. Järjestelmä on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2020 loppuun asti. Osana Kansallisen metsästrategian 2025 toteutusta arvioidaan millainen metsätalouden kannustejärjestelmän tulisi olla vuoden 2020 jälkeen.

Vuonna 2017 yksityisten metsänomistajien saamat bruttokantorahatulot olivat ennakkotietojen mukaan noin 1,91 miljardia euroa ja liiketulos 126 euroa hehtaaria kohden. Samanaikaisesti he käyttivät metsänhoitoon ja metsänperusparannukseen 178 miljoonaa euroa. Valtion tukea käytettiin noin 53 miljoonaa euroa ja luonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin noin 3,6 miljoonaa euroa.

Muualla palvelussamme
Valmisteilla: Kemera-järjestelmän muutokset ja rahoitus
Metsätieden rahoitukseen lisää tukea (MMM:n tiedote 17.5.2018)

Muualla verkossa
Metsätalouden tuet (Suomen metsäkeskus)
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015), (muut. 202/2017)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (14/2019)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017)

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447