Metsätalouden tuet

Yksityinen metsänomistaja voi saada valtion tukea erilaisiin metsänhoitotöihin, metsäteihin ja metsäluonnonhoitoon. Tavoitteena on edistää sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat metsien kasvuun ja käyttöön pitkällä aikavälillä ja joista saatava yksityistaloudellinen hyöty saadaan vasta useiden vuosikymmenien päästä. Tavoitteena on aktivoida ja kannustaa yksityismetsänomistajia hyvään ja kestävään metsänhoitoon. Tukijärjestelmällä halutaan edistää talousmetsien luonnonhoitoa ja kannustaa säilyttämään ja ennallistamaan arvokkaita metsäluontokohteita.

Kemera-järjestelmästä voidaan myöntää tukea taimikon varhaishoitoon, nuoren metsän hoitoon ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun keräämiseen, terveyslannoitukseen, suometsän hoitoon, metsäteiden rakentamiseen ja perusparannukseen, metsäluonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin. Tietoa tukisummista ja tuen myöntämisen kriteereistä työlajeittain löytyy Suomen metsäkeskuksen sivuilta.

Valtion suora tuki yksityismetsätalouden metsänhoidon ja metsänparannustöiden rahoitukseen on reaaliarvoltaan ollut likimain samansuuruinen, hieman runsaat 50 miljoonaa euroa, aina 1970-luvulta saakka.

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä eli Kemera tuli voimaan kesäkuussa 2015. Järjestelmä on määräaikainen ja se on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. 

Vuonna 2020 yksityisten metsänomistajien saamat bruttokantorahatulot olivat noin 1,8 miljardia euroa ja liiketulos 109 euroa hehtaaria kohden. Samanaikaisesti he käyttivät metsänhoitoon ja metsänperusparannukseen hieman alle 200 miljoonaa euroa. Valtion tukea käytettiin noin 50 miljoonaa euroa ja luonnon hoitoon ja ympäristötukisopimuksiin noin 8,5 miljoonaa euroa.

Muualla palvelussamme

Valmisteilla: Kemera-järjestelmän muutokset ja rahoitus
Metsäpolitiikan ajankohtaiskatsaus -esite (toukokuu 2022)

Muualla verkossa

Metsätalouden tuet (Suomen metsäkeskus)
Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (227/2016)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (202/2017)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 16 ja 17 §:n muuttamisesta (563/2018)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (14/2019)
Laki eräistä maa-, metsä-, kala- ja porotalouden sekä maaseudun kehittämisen tukiin covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä (300/2020)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 7 ja 48 §:n muuttamisesta (983/2020)
Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain 46 §:n muuttamisesta (58/2021)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (366/2018)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n muuttamisesta (185/2020)
Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 9 ja 10 §:n muuttamisesta (320/2022)
Maa- ja metsätalousministeriö asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista (622/2015) 
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (266/2016)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 10 §:n 1 momentin muuttamisesta (334/2022)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (1043/2019)

Lisätietoja:

Niina Riissanen, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339