FI SV EN

Elintarvikehygienia

Elintarvikehygienialla tarkoitetaan hyviä käytäntöjä, joilla parannetaan elintarviketurvallisuutta. Tämä tapahtuu ensisijaisesti vähentämällä tai poistamalla terveysvaaroja tai estämällä niiden lisääntyminen elintarvikkeessa. Terveysvaarat voivat olla biologisia (mikrobit, loiset, prioniproteiinit), kemiallisia (vierasaineet, allergeenit) tai fysikaalisia (vierasesineet, luunsirut). Elintarvikkeiden saastumista voidaan ehkäistä elintarvikeketjun jokaisessa vaiheessa. Keinoja ovat esimerkiksi eläinten terveydestä ja puhtaudesta huolehtiminen, veden hyvä laatu, tilojen oikeanlainen sijoittelu ja sopivat pintamateriaalit, tilojen ja välineiden hyvä kunto ja puhtaus, hyvä työskentelyhygienia ja elintarvikkeiden lämpötilahallinta. 

Elintarvikealan toimija on vastuussa maahantuomansa, tuottamansa, jalostamansa, valmistamansa, säilyttämänsä ja jakelemansa elintarvikkeen turvallisuudesta. Markkinoille ei saa saattaa elintarvikkeita, jotka eivät ole turvallisia. Toimijalla tulee olla oma järjestelmä, jota kutsutaan omavalvonnaksi. Toimija varmistaa omavalvonnallaan, että elintarvikkeet ovat turvallisia ja elintarvikelainsäädännön vaatimusten mukaisia.

Elintarvikehygienian osalta tärkeimpiä säädöksiä ovat EU:n elintarvikehygienia-asetukset (EY) N:o 852/2004 ja (EY) N:o 853/2004, asetus elintarvikkeiden mikrobiologista vaatimuksista (EY) N:o 2073/2005 ja ns. toimeenpanoasetus (EY) N:o 2074/2005 sekä elintarvikelain (297/2021) nojalla annetut maa- ja metsätalousministeriön asetukset (318/2021) ja (316/2021). 

Euroopan komissio ja Ruokavirasto ovat antaneet ohjeita elintarvikelainsäädännön soveltamisesta. Lisäksi eri toimialoilla on hyvän käytännön ohjeita.

Elintarvikevalvontaa toimeenpannaan EU:n valvonta-asetuksen (EU) 2017/625 ja sen nojalla annettujen asetusten (EU) 2019/624, (EU) 2019/627 ja (EU) 2020/2235 sekä kansallisen elintarvikelain (297/2021), valtioneuvoston asetuksen (312/2021) ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (315/2021) mukaisesti. Elintarvikelainsäädännön noudattamista valvovat EU:n jäsenvaltioissa Euroopan komissio ja Suomessa elintarvikevalvontaviranomaiset (Ruokavirasto, aluehallintovirastot, kunnat, Tulli, Puolustusvoimat) omilla toimialueillaan. Ruokavirasto ohjaa ja johtaa elintarvikevalvontaa.

Linkkejä:

Lisätietoja

Maaria Hackzell, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162422   Sähköpostiosoite:


Eveliina Palonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162345   Sähköpostiosoite: