Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikalla edistetään maaseudun elinvoimaa ja maaseudulla asuvien ja toimivien ihmisten hyvinvointia sekä heidän toimintaedellytyksiään. Maaseutupolitiikkaan sisältyvät kaikki ne sektoripolitiikat, jotka vaikuttavat maaseutuun ja sen väestöryhmiin, elinkeinoihin ja toimijoihin.

Maaseutupolitiikkaa johtaa ja linjaa Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), jonka valtioneuvosto on asettanut kaudelle 1.5.2016–31.12.2020. MANEn yhtenä tehtävänä on toimeksiannon mukaisesti maaseutupolitiikan ja maaseudun kehittämisen rakenteiden ja toimintatapojen kehittäminen verkostomaiseen toimintaan ja kumppanuuteen perustuen ja tukemaan paikkaperusteista politiikkaa.

Maaseutupolitiikan vision (Mahdollisuuksien maaseutu -maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020) mukaan

  • maaseutu on erottamaton osa kansallista menestystä ja yhteiskuntaa
  • maaseutu on yritteliäisyyteen ja luovuuteen kannustava hyvä elämisen ympäristö
  • maaseudun aineellinen, sosiaalinen, kulttuurinen ja ekologinen perusta on tärkeä koko Suomelle

Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen edellyttää, että meillä on elinvoimaisia maaseutuyhteisöjä, joissa on toimiva infrastruktuuri ja palvelut.

Kokonaisohjelman tuloksekas toteuttaminen edellyttää MANEn jäsenorganisaatioiden ja muiden laajaan maaseutupolitiikan verkostoon kuuluvien toimijoiden sitoutumista ja yhteistyötä toimenpiteiden toteuttamisessa.

Tavoitteet liittyvät niin asumiseen, opetukseen ja koulutukseen, kulttuuriin, terveydenhuoltoon, työllisyyteen ja yrittäjyyteen, liikennepalveluihin kuin kaavoitukseen ja infran kehittämiseen maaseutualueilla.

Suomalaisen maaseutupolitiikan voi jakaa laajaan ja suppeaan.

  • Laaja maaseutupolitiikka on toimintatapa, jolla maaseutu ja siellä elävät ihmiset otetaan huomioon ja tehdään näkyväksi yhteiskunnallisessa toiminnassa eri hallinnonaloilla - poikkihallinnollisesti (yhteistyö, kumppanuus).
  • Suppealla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan niitä yhteiskunnallisia välineitä, joilla maaseutua käytännössä kehitetään - esimerkiksi maaseutuohjelman tuet, Leader-toiminta, kunta- ja maakuntastrategiat ym.

 

Lisätietoja

Christell Åström, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö 0295162030