Maaseutupolitiikka

Maaseutupolitiikalla edistetään maaseudun elinvoimaa ja maaseudulla asuvien ja siellä toimivien ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Maaseutupolitiikkaan sisältyvät kaikki ne sektoripolitiikat jotka vaikuttavat mahdollisuuksiin elää, asua ja toimia maaseutualueilla sekä maaseutualueiden ympäristöön.

Suomalaisen maaseutupolitiikan voi jakaa laajaan ja suppeaan maaseutupolitiikkaan seuraavasti:

  • Laaja maaseutupolitiikka on toimintatapa, jolla maaseutualueet ja niiden asukkaat ja toimijat otetaan huomioon ja tehdään näkyväksi yhteiskunnallisessa toiminnassa eri hallinnonaloilla - poikkihallinnollisesti (yhteistyö, kumppanuus). Laaja maaseutupolitiikka käsittää eri hallinnonalojen kaikki ohjelmat ja toimenpiteet, jotka vaikuttavat maaseutuun sen väestöryhmiin, elinkeinoihin ja ympäristöön ml. valtion talousarvion.
  • Suppealla maaseutupolitiikalla tarkoitetaan niitä yhteiskunnallisia välineitä, joilla maaseutua käytännössä kehitetään - esimerkiksi EU-osarahoitteisella Leader-toiminnalla sekä valtiontuen avulla toteutettavalla kylätoiminnalla. Suppea maaseutu käsittää myös esimerkiksi kunta- ja maakuntastrategiat.

Maaseutupolitiikan työtä ja toimintaa ohjaa ja linjaa valtioneuvoston asettama maaseutupolitiikan neuvosto MANE. Maaseutupolitiikan toiminta konkretisoituu valtioneuvoston MANElle asettamien kuuden tehtävän kautta. Näihin kuuluu maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toteuttaminen. Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma ei ole rahoitusohjelma. Sen avulla pyritään vaikuttamaan eri sektoreiden toimintoihin siten, että maaseutu tulee niissä paremmin huomioon otetuksi. Kokonaisohjelma on informaatio-ohjauksen väline.

MANE voi nimetä asiantuntijajäseniä sekä kuulla asiantuntijoita. Neuvosto nimittää pääsihteerin, apulaispääsihteerit ja sihteeristön sekä asettaa hankeryhmän. Poikkihallinnollinen ja eri sektoreita edustava sihteeristö valmistelee neuvostossa käsiteltävät asiat ja toteuttaa neuvoston linjaamia asioita. Hankeryhmä valmistelee esityksen rahoitettavista valtakunnallisista maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeista maa- ja metsätalousministeriölle. MANE voi tarvittaessa asettaa erillisiä määräaikaisia ja poikkihallinnollisia työryhmiä ja kutsua niiden jäseneksi yksittäisiä asiantuntijoita tai edustajia eri hallinnonaloilta tai asiantuntijaorganisaatioista. MANEn alaisuudessa toimivat temaattiset verkostot tukevat MANElle asetettujen tehtävien toteuttamista.

Maaseutupolitiikan työn ytimessä on verkostomainen toiminta. Se edellyttää MANEn jäsenorganisaatioiden ja muiden maaseutupolitiikan verkostoon kuuluvien toimijoiden sitoutumista yhteiskunnallisiin maaseutupoliittisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamiseen.

Maaseutupolitiikan neuvoston ylläpitämillä maaseutupolitiikka.fi –sivuilla voi laajemmin tutustua maaseutupolitiikan verkostotyöhön ja tutkimus- ja kehittämistoimintaan.
 

 

Lisätietoja

Antonia Husberg, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö Puhelin:0295162033   Sähköpostiosoite: