Kalastusmatkailun kehittämisohjelma 2024–2034

Kalastusmatkailua kehitetään kohti kunnianhimoista tavoitetta: kehittämisohjelman vision mukaan Suomessa on monipuoliset ja Euroopan laadukkaimmat kalastuspalvelut vuonna 2034. Suomen vesistöissä ja kalakannoissa on valtava potentiaali kalastusmatkailun kehittämiseen, mutta Suomella on heikko imago kansainvälisillä markkinoilla ja palvelutarjonta ei kaikilta osin vastaa kysyntää.

Kehittämisohjelma sisältää toimenpide-esitykset palvelujen ja liiketoiminnan, myynnin ja markkinoinnin sekä toimintaympäristön kehittämiseksi. Esitettyjen toimenpiteiden toteutukseen tarvitaan asiantuntemusta ja työpanosta laajasti kalastusmatkailuun linkittyviltä toimijoilta. Keskeisiä tahoja ovat vesialueiden omistajat ja kalatalousalueet, kunnat ja maakunnat, kalastus- ja matkailualan järjestöt sekä tutkimuslaitokset ja valtionhallinto. 

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa: työryhmä koostui kala- ja matkailualan sekä aluekehittämisen asiantuntijoista. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmassa todetaan, että kalastusmatkailun mahdollisuuksiin panostetaan, ja kehittämisohjelma toteuttaa kyseistä kirjausta. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah hyväksyi Kalastusmatkailun kehittämisohjelman toukokuussa 2024. 

Kehittämisohjelman sisältö

  • Visio ja tiivistelmä-infograafi
  • Palvelujen ja liiketoiminnan kehittäminen
  • Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen
  • Toimintaympäristön kehittäminen
  • Aikataulu, vastuutahot, rahoitus ja seuranta
  • Taustoitus, nykytilan kuvaus ja tunnusluvut

Kalastusmatkailu 2034

Visio: Suomessa on monipuoliset, vastuulliset ja Euroopan laadukkaimmat kalastuspalvelut.

Tavoitteet

  1. Kalastusmahdollisuudet on tuotteistettu laadukkaiksi, helposti ostettaviksi, eri asiakasryhmiä kiinnostaviksi palveluiksi. Yritystoiminta on osaavaa, verkostoitunutta ja kannattavaa. Kalastusmatkailu on kestävää.
  2. Suomella on houkutteleva kalastusmatkailun imago. Asiakaslähtöisiä kalastusmatkailutuotteita on digitaalisesti helposti ostettavissa. Markkinointiin investoidaan ja sitä tehdään pitkäjänteisesti. Keskeiset asiakasryhmät ja kansainväliset markkinat tunnetaan ja tuotteet palvelevat kysyntää.
  3. Kalastusmatkailu on hyvinvointia ja työtä luova elinkeino, jolla on merkittävät aluetaloudelliset vaikutukset. Kalastusmatkailun yritystoiminnalla on hyvät edellytykset kehittyä ja menestyä. Kalakantojen hoito, kalavesien hallinnointi ja kalastuslupien kehittäminen palvelevat kalastusmatkailun toimintaedellytyksiä.

Kalastusmatkailun kehittämisohjelma

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite: