Riista

Riistanhoidolla pyritään lisäämään, säilyttämään tai parantamaan riistaeläinkantaa ja eri eläinkantojen välistä tasapainoa.

 • Strategiat ja hoitosuunnitelmat »

  Hoitosuunnitelmat ovat olennainen osa julkisen riistakonsernin strategiaa ja keskeisiä välineitä riistapolitiikan toteutumisessa.

 • Keskeinen lainsäädäntö »

  Suomalaisen metsästyslainsäädännön ja metsästyksen perustana on kestävän käytön periaate.

 • Metsästys ja riistanhoito »

  Metsästyksellä tarkoitetaan luonnonvaraisena olevan riistaeläimen pyydystämistä ja tappamista sekä saaliin ottamista metsästäjän haltuun. Riistanhoito on aktiivista toimintaa riistan ja sen elinmahdollisuuksien hyväksi.

 • Metsästyksen rajoittaminen ja ministeriön asetukset »

  Metsästystä voidaan säädellä erilaisin metsästyslaissa ja metsästysasetuksessa säädetyin perustein.

 • Riistavahingot »

  Riistavahingot jaetaan hirvivahinkoihin, suurpetovahinkoihin ja muiden riistaeläinten aiheuttamiin vahinkoihin.

 • Suurpedot »

  Suomessa elää neljä maasuurpetolajia: ahma, ilves, karhu ja susi, jotka kaikki kuuluvat aina rauhoitettuihin riistalajeihin.

 • EU:n lajisuojelu ja kansainvälinen riistapolitiikka »

  Kansainvälinen yhteisötyö on tärkeää myös riistapolitiikassa. Monet riistalajit liikkuvat usean valtion alueella ja kansainvälinen lainsäädäntö ja sopimukset vaikuttavat Suomessakin.

 • Riistahallinto »

  Metsästys- ja riistanhoitotoimen ylin johto ja valvonta kuuluu maa- ja metsätalousministeriölle

 • Erityisavustukset »

  Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta avustuksia valtakunnallisiin ja paikallisiin riistatalouden edistämisen sekä luonnonvara- ja biotalouden edistämisen hankkeisiin

 • SOTKA-hanke »

  Maa- ja metsätalousministeriön SOTKA-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä pyydetään pienpetoja.