Muut julkaisut

 

2024

Villisikatyöryhmän päivitetty mietintö

2023

Suomen metsäpeurakannan hoitosuunnitelma – Kannanhoidon tausta

Vastuullisen vesilintujen metsästyksen ja riistalintutarhauksen strategia – työryhmän ehdotus

2022

Suomen karhukannan hoitosuunnitelma – Kannanhoidon tausta

2021

Suomen ilveskannan hoitosuunnitelma – Kannanhoidon tausta

Ilmastokestävän maatalouden ja metsätalouden maaperään liittyvät tutkimus-, innovaatio- ja kehittämishankkeet

Suden kannanhoidollisen metsästyksen suunnitelma – työryhmäraportti

2019

Selvitys paikkatietoalan riippumattoman yhteistyöelimen perustamiseksi

Kestävää kasvua uusiutuvista luonnonvaroista (e-julkaisu)

2018

Vesitalouden asiantuntija-, tieto- ja tutkimuspalvelut

Etänä tehtävä ante mortem -tarkastus hätäteurastettaville naudoille, käytännön
pilotti

2017

Suomen maa- ja elintarviketalous 2016/17 (Luonnonvarakeskus) 

Raportti ruokakasvatuksen tarpeita kartoittavasta kyselystä luokan- ja aineenopettajille, rehtoreille ja koulun henkilökunnalle

Toiveet ruokakasvatusmateriaalista ammattiryhmittäin

Tietoja maankäyttö -sektorin toimenpiteistä, päätöksen 529/2013/EU artiklan 10 mukaisen raportin päivitys (tammikuu 2017) (englanninkielinen)

Vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvien tehtävien hoidon järjestäminen maa- ja metsätalousministeriön toimialalla (VETO)- loppuraportti

Ruokainnovaatioiden markkinatilannekatsaus startup -ympäristössä - Slush 2016

2016

Status of the River Tana salmon populations 2016 (Tenojoen lohikantojen tila)  Suomenkielinen yhteenveto s. 41-60

Selvitys Elintarviketurvallisuusviraston ja Maaseutuviraston yhdistämisestä

Suomen mehiläishoito-ohjelma 1.8.2016–31.7.2019

Sininen biotalous - verkkojulkaisu (Luonnonvarakeskus)

Välitarkastelu hallituksen luomualan kehittämisohjelman toimeenpanosta

Liito-oravan huomioon ottaminen metsänkäytön yhteydessä. Neuvontamateriaali.

Lihasikojen visuaalisen lihantarkastuksen edellytykset

3R-periaatteiden toteutuminen ja edistäminen koe-eläintoiminnassa

Selvitys julkisten ruokapalveluiden tarjonnasta

Raportti luonnontuotteiden talteenoton ja myynnin edistämisestä Etelä-Suomessa

Suomi - saarten ja vetten maa

Mökkibarometri 2016

2015

Suomen poronhoitoalueen lumiolosuhteet ja niiden vaikutukset poronhoitoon (Lapin yliopisto, Arktinen keskus)

Biotalousinvestointien puuraaka-ainehuollon varmistaminen

Sininen biotalous - esiselvitys

Tenojoen lohikantojen tila 2015

Rahapelitoiminnan järjestämiseen liittyvä selvitys hevosalan tulevaisuuden turvaamiseksi yhden toimijan mallissa

Status of the River Tana Salmon Population 2015 (Tenojoen lohikantojen tila)

MRSA-hanke - Loppuraportti

Maastotietojärjestelmä 2030 -selvitys

Kasvihuoneviljelyn kestävät energiaratkaisut (SYKE, KPL, MTT)

Suomen koulumaitostrategia
 

2014

Maa- ja metsätalousministeriön tulevaisuuskatsaus 2014

Kalatiestrategia (zine)

Kalatiestrategia

Kansallinen vesiviljelyn sijainninohjaussuunnitelma

 

2013

Selvitys ilmastonmuutokseen sopeutumisen kansallisista ohjauskeinoista

Suomen metsäosaamisen viennistä

Selvitys rehulain 48§:n tulkinnasta ja kehitystarpeista

Projektisuunnitelma Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhdistämiseksi
 

2012

Kansallinen metsäohjelma 2015 - Hyvät käytännöt

Sika- ja siipikarjatalouden koordinaatiohankkeen loppuraportti

Lihantarkastuksen valtiollistamisen arviointiprojektin raportti

Suomen metsät 2012

Tenojoen lohikantojen tila - Status of the River Tana Salmon Population

Sinkkioksidin käyttö porsaiden lääkerehuissa

Siemen- ja taimituotannon toimialajärjestelyt -työryhmän linjausmuistio

MARSI 2011 - Luonnonmarjojen ja -sienten kauppaantulomäärät vuonna 2011

Lähiruokaselvitys - ehdotus lähiruokaohjelman pohjaksi 2012-2015


2011

Yhteenveto maatalouden tulo- ja kannattavuustyöryhmän työstä

Suomalaisen metsäosaamisen viennin kansainväliset valmiudet

Valtioneuvoston asetusluonnos sikojen suojelusta - asetuksen taloudellisten vaikutusten arviointi

Ruoka- ja ruokateollisuusperunastrategia 2020

Suomen ja Venäjän yhteistyömahdollisuuksien selvittäminen vilja- ja öljykasvialalla

Päämääränä koottu ja tehokas ympäristöterveydenhuolto

Suomessa lisääntyvien Itämeren lohikantojen tila tieteellisen havaintoaineiston perusteella - työryhmän välimietintö

 

2010

Sikalaselvitys - vertailu sikalarakentamisesta Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa

Pienteurastamoiden lihantarkastus valtiolle 12.11.2010

Valtioneuvoston selonteko ruokapolitiikasta

Tulevaisuuskatsaus vuoteen 2020 - Maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Huomisen ruoka - esitys kansalliseksi ruokastrategiaksi
 

2009

Metsätalouden edistämisorganisaatioiden kehittämishankkeen väliraportti

YK:n metsäfoorumi: Kaikentyyppisiä metsiä koskeva oikeudellisesti sitomaton asiakirja

Peltoenergian tuotantojärjestelmien ympäristövaikutukset

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen (Tike) tehtävien ja aseman kehittäminen: Ehdotus kehittämisen tavoitteiksi ja suuntaviivoiksi

Lihantarkastuksen kehittämistarpeet. Selvityshenkilö Marjatta Rahkion raportti ja ehdotukset
 

2008

"Purot - elävää maaseutua" -purokunnostusopas

MARSI 2008 - Luonnonmarjojen ja -sienien kauppaantulomäärät vuonna 2008

Suomalainen kotieläintutkimus ja sen kehitystarpeet. Selvitysmies Jarmo Jugan arviot ja ehdotukset

Näin tehtiin. Maaseudun kehittämisohjelmat 2000 - 2006 (osa 1)

Näin tehtiin. Maaseudun kehittämisohjelmat 2000 - 2006 (osa 2)

Maa- ja metsätalousministeriön metsävaratiedon ja metsäsuunnittelun strategia 2008-2015

Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen kustannustehokas vähentäminen

Maa- ja metsätalousministeriön pitkän aikavälin skenaariot - maatalous, metsätalous ja maankäyttö

Bioenergia maa- ja metsätalousministeriössä, muistio 5.5.2008

MARSI 2007 - Luonnonmarjojen ja -sienien kauppaantulomäärät vuonna 2007

Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosaston strategia 2008 - 2018
 

2007

Tulvariskien hallinta oikeudellisena ongelmana - oikeusvertaileva tutkimus

Maa- ja metsätalousministeriön bioenergiatuotannon strategiatyöryhmä

Maataloustukivaliokunnan asiakastyytyväisyyskysely 2006

Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi - viestinnän periaatteet maa- ja metsätalousministeriössä

Marjojen ja sienten kauppaantulomäärät vuonna 2006

Selvitys maa- ja metsätalousministeriön toiminnan ja tehtävien järjestämisestä

Maatalouden tuki- ja valvontajärjestelmien yksinkertaistaminen - selvitysmiehen raportti

 

2006

Valtioneuvoston selonteko elintarviketurvallisuudesta

Tulevaisuuskatsaus vuoteen 2015, maa- ja metsätalousministeriön toimiala

Saimaan tulvariskien hallinan kehittäminen

National Forest Programme 2010 - Multiple Use of Forests

Kansallinen metsäohjelma 2010 - Monipuolisesti metsästä (2006)

Käsite "high Nature Value (HNV) farmland" ja luontoarvoiltaan arvokkaiden maatalousalueiden identifiointi Suomessa

Selvitys: Metsäenergian tuotannon, korjuun ja käytön kustannustehokkuus sekä tukijärjestelmien vaikuttavuus päästökaupan olosuhteissa

2005

Maaseutuviraston sijoitusselvitys