FI SV

Maatilarakentajan muistilista

Ennen hankkeeseen ryhtymistä rakennusinvestointia suunnittelevan kannattaa tutustua usean oman tuotantosuuntansa maatilan toimintaan ja erilaisiin rakennusratkaisuihin sekä kysyä neuvoja asiantuntijoilta.  Suunnitteluun kannattaa varata riittävästi aikaa. Hankkeen taloudellista toteuttamiskelpoisuutta varten tulisi arvioida sekä rakennuskustannukset että vuotuiset kustannukset rakennuksen ollessa tuotannossa. Tällaisia ovat esimerkiksi:

 • rakennuksen ja koneistuksen elinkaaren pituus
 • korjaustarpeet ja ylläpitokustannukset
 • valitun tuotantomallin vaatima työmäärä
 • toiminnan kehittämis- ja laajentamismahdollisuudet

Rakennuksen hinta, korjaustarpeet, energiankulutus ja tuotannon vaatima työmäärä riippuvat huomattavasti valituista rakennusratkaisuista, -materiaaleista ja koneistuksesta. 

Rakennuksen sijoituksessa on otettava huomioon muun muassa:

 • maisemalliset tekijät
 • naapuritilojen läheisyys ja siihen liittyvät tekijät
 • rakennuksen laajennusmahdollisuus
 • maaston kaltevuus ja maaperä
 • päivänvalon hyödyntäminen
 • liikenteen helppous ja muut toiminnalliset asiat
 • olemassa olevan rakennuskannan hyödyntäminen

Lypsy- ja lihakarjarakennuksia sekä lampoloita ja vuohinavettoja voidaan tehdä eristämättöminä ilman lämmitystä ja luonnollisella ilmanvaihdolla. Ennen rakentamista on kuitenkin syytä pohtia tai käydä kokeilemassa viihtymistä lämmittämättömässä työympäristössä. Lisäksi kannattaa huomioida lypsy- ja lihakarjarakentamisessa voimassa olevat tukirajoitukset. Sikalat ja siipikarjarakennukset vaativat lämmitystä ja tarkkaa ilmanvaihtoa, joten kannattaa selvittää lämmityskustannusten pienentämistä hyvällä lämpöeristyksellä sekä lämmön talteenottoa. Tuettavassa lämpökeskuksessa on käytettävä uusiutuvaa energiaa.

Eläinten hoitotyön helppouteen ja eläinten hyvinvointiin vaikutetaan merkittävästi rakennuksen lattiaratkaisuilla, lannanpoistomenetelmillä sekä kalusteiden ja ruokintalaitteiden valinnalla.

Rakennussuunnittelu kannattaa tehdä yhteistyössä pätevien suunnittelijoiden kanssa, jolloin arkkitehtuuri ja toiminnallisuus saadaan optimoiduksi. Hyvä suunnittelu helpottaa rakennustyötä ja säästää rakennusvirheiltä ja niiden korjauskuluilta. Rakennussuunnitteluun kuuluvat normaalisti pääpiirustukset, rakennepiirustukset, LVI- ja sähkösuunnitelmat sekä rahoitusta ja rakentamista varten myös kustannusarviot ja rakennusselostukset. Erilaisiin laitteisiin ja toimintoihin saatetaan tarvita myös erikoissuunnitelmia.

Rakentamiseen tarvitaan rakennuslupa, joka haetaan kunnan rakennusvalvonnasta. Rakennuslupaa varten vaaditaan myös rakennuksen huoltokirja. Eläinten pitoon tarvitaan myös tietyn tuotantosuuntakohtaisen rajan ylittyessä ympäristölupa. Eläinsuojan ilmoituksenvaraisuus sekä lupa- ja toimivaltainen viranomainen määritellään Ympäristönsuojelulaissa (527/2014) ja sen liitteissä. ​​​​​​​

Rakennussuunnitelmien eli pääpiirustusten sekä kustannusarvion ja rakennusselostusten tulee olla ELY-keskuksen rakennusasiantuntijan hyväksymiä ennen kuin tukipäätös voidaan tehdä. Rakennusasiantuntija laskee maa- ja metsätalousministeriön asettamien tuettavien enimmäiskustannusten pohjalta tuen määräävän tukikelpoisen enimmäiskustannuksen. Tuen saamisen ehtona on myös, että yleisten rakentamis- ja eläinsuojelumääräysten lisäksi noudatetaan MMM:n tuettavaa rakentamista koskevia asetuksia. Verrattuna yleisiin rakentamista koskeviin säädöksiin ja eläinsuojelusäädöksiin, MMM:n rakennusasetuksissa annetaan eläinten hyvinvoinnin ja ympäristönsuojelun osalta tarkempia ja tiukempia vaatimuksia eläinten pitopaikoille ja ruokintalaitteille, paloturvallisuudelle, ilmanvaihdolle ja lannankäsittelylle.  Paloturvallisuuden vuoksi viimeistään rakennuksen loppukatselmuksessa on voitava todeta pelastussuunnitelma tehdyksi ja toimitetuksi pelastusviranomaiselle.

 

Lisätietoja