Kotimaisen kalan edistämisohjelma

Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on lisätä kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävällä tavalla. Kalan käytön lisäämisellä olisi paljon myönteisiä vaikutuksia: se lisäisi työpaikkoja ja toimeentuloa, parantaisi ihmisten terveyttä ja pienentäisi ruokavalion ilmastovaikutuksia. Ohjelma hyväksyttiin valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2021 ja sen toimeenpanon jatkaminen on kirjattu pääministeri Orpon hallitusohjelmaan. 

Edistämisohjelma asettaa kunnianhimoiset tavoitteet kalan käytölle elintarvikkeena ja kalatalouden arvoketjun kehitykselle. Edistämisohjelman tavoitteet ohjaavat myös hallinnon toimintaa, kuten rahoitusta ja lainsäädännön kehitystä. Pääosa ohjelman rahoituksesta tulee Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) kansallisesta toimintaohjelmasta. 

Kotimaisen kalan edistämisohjelma on laadittu maa- ja metsätalousministeriön johdolla laajassa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Luonnonvarakeskus on vastannut ohjelman taloudellisten ja ympäristövaikutusten mallintamisesta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kansanterveysvaikutusten arvioimisesta.

Kalan käytön lisääminen hyödyttää taloutta, terveyttä ja ympäristöä 

Kalastus poistaa tehokkaasti vesistöihin joutuneita ravinteita ja vähentää siten rehevöitymistä. Kalankasvatus on puolestaan tehokas tapa tuottaa eläinproteiinia ihmisravinnoksi, sillä kasvatetun kalan rehutehokkuus on huomattavasti parempi kuin maan päällä kasvatettavien eläinten. Lisäksi kalan hiilijalanjälki on pieni verrattuna moniin muihin eläinproteiinin lähteisiin. 

Kalan syöminen pidentää elinikää ja vähentää sairauksia. Ravitsemussuositusten mukaan kalaa tulisikin syödä vähintään kaksi kertaa viikossa, eri kalalajeja vaihdellen. 

Kotimaisen kalan tuotannon ja kulutuksen lisääminen lisäisi myös työpaikkoja kalatalousalalla, ja kalatuotteiden viennin määrän ja arvon kasvattaminen parantaisi kalatuotteiden kauppatasetta. 

Visio ja tavoitteet

Kotimaisen kalan edistämisohjelman vision mukaan suomalaiset syövät kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti ja kotimaisen kalan kulutus on kaksinkertaistunut. Kalatuotteiden viennin arvo on moninkertaistunut. Kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen.

Vision toteutuminen edellyttää kahden tavoitteen saavuttamista. Ensiksikin kalan kulutuksen tulisi lisääntyä kansallisten ravitsemussuositusten tasolle siten, että kasvu perustuu kotimaiseen kalaan. Tämä tarkoittaisi sekä pyydettyjen lajien kuten silakan kulutuksen lisäämistä että kotimaisen kalankasvatusvolyymin merkittävää kasvua. Lisäksi voimakkaasti alijäämäisen kalatuotteiden kauppataseen korjaaminen edellyttää viennin arvon merkittävää kasvua. 

Strategiset valinnat kestävälle kasvulle ja kotimaisen kalan kulutuksen lisäämiselle

  1.     Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden vahvistaminen
  2.     Uudistuminen kasvun vauhdittajana
  3.     Alkutuotannon edellytysten parantaminen
  4.     Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan

Kotimaisen kalan edistämisohjelman toteutussuunnitelma (kesäkuu 2022)

Kalvosarja: kotimaisen kalan edistämisohjelma - valtioneuvoston periaatepäätös 8.7.2021

Kalvosarja: kalansyönnin kasvun yhteiskunnalliset vaikutukset

Kotimaisen kalan edistämisohjelman laskelmat ja mallinnukset: 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mallinnukset ohjelman kansanterveysvaikutuksista

Luonnonvarakeskuksen mallinnukset ohjelman talous- ja ympäristövaikutuksista 
 

Lisätietoja

Risto Lampinen, yksikön päällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162458   Sähköpostiosoite:


Timo Halonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö Puhelin:0295162411   Sähköpostiosoite: