Sika- ja siipikarjatuotannon vesistövaikutusten vähentämisen mahdollisuudet (SiKaSimu)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Vastuututkija: Sari Luostarinen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 209 000 €
Hankeaika: 1.4.2022-30.6.2025

Sika- ja siipikarjatuotanto keskittyy alueellisesti eikä kaikelle tuotetulle lannalle ole tuotantoalueilla kestävää käyttöä. Liiallinen lannan lannoituskäyttö ylläpitää alueiden peltomaan korkeita fosforilukuja ja lisää riskiä vesistökuormitukseen. Vesien tilassa on havaittu heikkenemistä ja lannan käyttöä tulisikin tehostaa ravinteiden kierrätyksen periaatteiden mukaisesti. Tässä hankkeessa mitataan sikojen ja siipikarjan lannasta aiheutuvaa ravinnehuuhtoutumaa tilatason toimenpiteiden ja tuotantoalueiden olosuhteiden mukaisessa lannoituksessa. Lisäksi selvitetään lantojen fosforin liukoisuutta lannoituskäytössä eri maalajeilla. Hankkeessa täsmennetään vesistökuormitusta arvioivan mallin lähtötietoja ko. lantojen käytössä ja siten mallin tuottamia tuloksia. Lisäksi luodaan skenaarioita vaihtoehtoisista lannan käsittelyn, prosessoinnin ja käytön toimista. Niiden vesistövaikutuksia mallinnetaan ja selvitetään lannan käytön muutosten vaikutuksia ravinnehuuhtoumaan, ravinteiden kiertoon ja peltojen fosforilukuun. Hankkeen tuloksena vesistökuormitusmallit täsmentyvät välittömästi sikojen ja siipikarjan lannan käytön osalta. Lisäksi tuotetaan ratkaisuja, joilla todennetusti vähentää sika- ja siipikarjatuotannon vesistövaikutuksia ja tehostaa ravinteiden kierrätystä.