Terve kasvi - parempi ravinteiden hyödyntäminen (TerveKasvi)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus sekä Bayer Crop Science, Hankkija Oy, Helsingin yliopisto ja Yara Suomi Oy

Vastuuhenkilö: Marja Jalli, Luonnonvarakeskus

Rahoitus: 270 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2017 - 6/2019

Hankkeen kotisivut: -

Tiivistelmä: Kestävä kasvintuotanto yhdistää taloudellisesti kannattavan, ympäristöä säästävän sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti tasa-arvoisen näkökulman. Kestävän kasvintuotannon keskeisinä kriteereinä ovat mm. sadon määrä ja laatu, maatilayritysten kannattavuus, panosten käytön tehokkuus, ilmastopäästöt ja vesistön kuormitus. Pellolla käytetyt viljelymenetelmät, myös kasvinsuojelu, vaikuttavat kasvien ravinteiden ottoon, ravinnekuormitukseen ja ravinteiden huuhtoutumiseen. Jos kasvinterveydestä ei huolehdita, seurauksena on kasvuston kunnon heikentyminen tai jopa täydellinen tuhoutuminen, jolloin osa kasveille annetuista ravinteista jää käyttämättä ja riski ravinnepäästöihin kasvaa. Kasvintuhoojien ja kasvinravinteiden välinen yhtälö toimii myös toisin päin. Viljelykasvin tasapainoinen ravinteiden saanti voi vähentää taudinaiheuttajien haittavaikutuksia. Tämä hanke selvittää, mitkä toimintatavat vahvistavat positiivisia kytkentöjä kasvinterveyden ja ravinteiden käytön tehokkuuden välillä viljoilla ja nurmikasveilla. Tavoitteena on lisätä tilatasolle, mallinnukseen ja ravinnetaselaskelmiin soveltuvaa tietoa kasvinterveyden vaikutuksesta ravinteiden tehokkaaseen hyödyntämiseen, edistää tuotannon kannattavuutta ja vähentää ravinnehävikeistä aiheutuvia ympäristöriskejä. Tutkimus perustuu tutkimuskokonaisuuden eri aihealueiden olemassa olevan tiedon yhdistämiseen ja analysointiin ja puuttuvilta osilta uuden tiedon keruuseen. Työpaketit ovat: Kasvinterveyden vaikutus peltokasvien ravinteiden hyödyntämiseen, Rikkakasvit ravinnesyöppöinä, Resilienssiä tasapainoisella lannoituksella, Maan terveys – kasvinterveys – ravinteiden hyödyntäminen, Kasvinsuojelu- ja lannoitustoimien vaikutus vilja- ja nurmituotannon talouteen.

Hankkeen tuotokset: