Maatalouden rahoitusasema muuttuvassa toimintaympäristössä (MARTO)

Hakijat: Pellervon taloustutkimus ry (PTT), Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Päivi Kujala (PTT)
Kokonaisrahoitus: 150 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-30.6.2025 

Tutkimus tuottaa tietoa maatalouden rahoituksesta erityisesti pankkirahoituksen näkökulmasta. Maatalouden rahoitusaseman tilasta muuttuvassa toimintaympäristössä tuotetun tiedon avulla tuetaan maatalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä selvittämällä, millaisia haasteita tai riskejä kohdistuu erityisesti pankkirahoitukseen tulevaisuudessa. Pankkirahoitus on merkittävä rahoituslähde uusiin investointeihin sekä myös tuotantokapasiteetin ylläpitoon ja korvausinvestointeihin. Lisääntyvä sääntely ohjaa tekemään näitä investointeja kestävällä tavalla ja on tärkeä varmistaa, että sääntely tai muut toimintaympäristön muutokset eivät estä tai turhaan hankaloita näiden investointien tekemistä. Erityisen tarkastelun kohteena on kestävän rahoituksen taksonomiaan liittyvä sääntely, mikä on vielä valmistelussa maatalouden osalta.

Tarkoitus on selvittää, miten muuttuvassa toimintaympäristössä voidaan varmistaa maatalouden rahoitusasema myös tulevaisuudessa sekä esittää korjausehdotuksia tutkimuksessa esiin nouseviin haasteisiin. Tunnistettuihin riskeihin pyritään löytämään ratkaisuja muissa maissa käytössä olevista rahoitusinstrumenteista sekä erilaisista riskienhallinta- ja varautumismalleista, joilla maatilat voivat varautua riskeihin ja lisätä lainakelpoisuuttaan. Maatiloille tehdään Rating-käsikirja, jonka avulla maatilat voivat parantaa lainansaantimahdollisuuksiaan.

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa erityisesti julkiselle sektorille pankkien maatalouden rahoittamisen toimintalogiikasta ja koetuista riskeistä sekä toisaalta pankeille tietoa julkisen sektorin mahdollisesti tulevaisuudessa harkitsemista rahoitusinstrumenteista. Hankkeen on myös tarkoitus lisätä näiden toimijoiden välistä vuoropuhelua siitä, miten varmistaa maatalouden rahoitusasema pankkirahoituksen osalta myös tulevaisuudessa ja miten sovittaa sääntelyä ja tukipolitiikkaa muuttuvan toimintaympäristön esiin nostaviin haasteisiin ja riskeihin. Tuloksia voidaan hyödyntää politiikkavalmistelussa.