Vuonna 2024 rahoitetut uudet maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahasto Makera rahoittaa 15 uutta vuonna 2024 alkavaa kansallista maa- ja elintarviketalouden tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta yhteensä noin neljällä miljoonalla eurolla.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin erityisesti painopisteisiin, jotka olivat 1) Suomen kotieläintuotannon kestävyys, sopeutumiskyky ja tuotannon vahvuudet kilpailuetuna; 2) Maatalouden vesistökuormitus ja vesien hallinta (MATO2-ohjelman teemasta 1) sekä 3) One Health – ihmiset, eläimet, kasvit ja ympäristö. Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Lisäksi maa- ja elintarviketalouden t&k-rahoitusta suunnataan kansainvälisten rahoittajien välisen verkostojen (kuten ERA-NETien) kautta suomalaisille tutkijoille, jotka tekevät tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä. 

Vuonna 2024 alkavat kansalliset hankkeet

Typen hyväksikäytön tehostaminen nautakarjatuotannossa
Lypsylehmien jaloittelun hyvinvointi- ja ympäristötekijät
Nautakarjatuotteiden ympäristövaikutusten elinkaariarvioinnin kehittäminen Suomessa
Mailasista monipuolisuutta nautakarjatilojen nurmirehuvalikoimaan
Streptococcus uberis -utaretulehdusbakteerin esiintyminen, riskit ja geneettinen vaihtelu lypsykarjoissa
Maaperän rakenne, hiili ja biodiversiteetti maatalouden vesienhallinnassa: virtuaalipellot kokonaiskuvan muodostamisessa ja kenttäaineistojen integroinnissa
Peltomaan ravinnevarojen parempi hyödyntäminen
Terveellisempi ja turvallisempi kaura: HAitalliset yhdisteet pois KAurasta
Mikrobilääkkeiden käyttö vähentäminen sikojen tuotannossa bakteriofagien avulla
Taimistojen toimintavarmuus ja taimilaatu -kasvintuhoojariskien hallinta
Hyvinvointia vähemmällä väkirehulla -  lypsylehmien tuotoskauden alun ruokinta kuntoon
Perunan kuoppataudin epidemiologia ja hallinta
Riistaruokinnan aiheuttamat ympäristöterveysriskit maatalouselinympäristöissä
Luontopohjaiset ratkaisut kasvinterveyden hallintaan
Suomi EU:n maatalouspolitiikan tekijänä: politiikkavaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Taulukko: Yhteenveto vuonna 2024 alkavista maa- ja elintarviketalouden uusista hankkeista