Arktinen kansainvälinen luonnonvarapolitiikka

”Arktisuus ei ole vain meriä, kylmyyttä ja pimeyttä”

Suomella on paljon tarjottavaa arktiseen luonnonvarojen käyttöön liittyvään osaamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön.

Suomella on tietotaitoa toimia johtavana globaalina arktisten haasteiden ratkaisijana, joka samalla huolehtii omasta vastuullisuudesta ja kestävästä uusiutuvien luonnonvarojensa käytöstä sekä huomioi Ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen reunaehdot ja mahdollisuudet.

Tammikuussa 2017 käynnistetty yhteistyöverkosto pyrkii osaltaan tukemaan Suomen tavoitteita ja johdonmukaistamaan Suomen arktista kansainvälistä luonnonvarapolitiikkaa. Yhteistyöverkosto kokoontui keskustelemaan 14. maaliskuuta Suomen tavoitteista arktisessa kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa. Tilaisuuden esitysten ja keskustelun pohjalta laadittiin kuusi suositusta keskeisiksi viesteiksi ja toimenpidealueiksi, jotka ovat:

  1. Maakuva: vahvistetaan Suomen maakuvaa osaavana ja vastuullisena arktisena toimijana 
  2. Kestävyys: edistetään kestävyyttä laajasti ymmärretyn arktisten alueiden maissa
  3. EU-politiikat ja resurssit: vahvistetaan arktisten alueiden asemaa EU:n eri politiikoissa sekä rahoituksessa
  4. Tutkimustieto ja osaaminen: edistetään suomalaisen osaamisen ja hyvien käytänteiden hyödyntämistä arktisella alueella
  5. Liiketoiminta ja kumppanuudet: vahvistetaan elinkeinotoimintaa ja yhteistyötä yli maiden ja toimialojen rajojen
  6. Arktisen yhteistyön instituutiot ja prosessit: vahvistetaan luonnonvara-asioiden näkyvyyttä arktisessa yhteistyössä

Suomen arktisen politiikan kannalta merkittävä yhteistyöfoorumi on Arktinen neuvosto. Suomi on Arktisen neuvoston puheenjohtajamaa vuosina 2017-2019. Puheenjohtajuuskaudella voidaan edistää myös luonnonvarayhteistyötä.

Lue lisää

Arktisen kansainvälisen luonnonvarapolitiikan toimenpidealueiden kooste