Talousosaamisella kohti kilpailukykyistä avomaan puutarhatuotantoa (HortiHubi)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Ålands Hushållningssällskap (ÅHS), Perunantuotannon tutkimus- ja kehityssäätiö (Petla)
Vastuututkija: Tiina Mattila (Luke)
Kokonaisrahoitus: 270 000 €
Hankeaika: 1.3.2022-31.3.2025

Puutarhatuotannon tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, sillä kasvisten kulutusta halutaan lisätä terveys- ja ympäristösyistä. Puutarhayritysten kilpailukyvyn kehittäminen on tarpeen, jotta tuotanto säilyy elinvoimaisena ja voi täyttää odotukset kasvisten tarjonnan ja kulutuksen lisäämisestä. Kustannusrakenteen, kannattavuuden, tuottavuuden ja satoriskien tunteminen luovat pohjan tulokselliselle johtamiselle. Hankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja kehittää taloudenhallinnan työkaluja avomaan puutarhatuotantoon. Kehitystyöhön osallistuvat tutkimuksen ja neuvonnan asiantuntijat yhdessä. 

Hankkeessa keskitytään avomaan puutarhayrityksiin, erityisesti ammattimaisiin ja kasvaviin yrityksiin. Lisäksi mukana on varhais- ja ruokaperunaa tuottavia yrityksiä.

Yritysten taloudenhallintaan etsitään ratkaisuja yrityslähtöisyyden, yhteistyön ja laajojen tietovarantojen avulla. Case-yritysten operatiivisia prosesseja analysoidaan kartoittaen kustannusrakennetta, työnkäyttöä ja toimintatapoja. Hankkeen toisessa osassa tarkastellaan vihannesten ja marjojen satoriskejä puutarhatilastojen, sääaineistojen, aiempien tutkimusaineistojen ja haastattelujen avulla. Lisäksi tarkastellaan simuloimalla sato- ja hintariskin yhteyttä taloudelliseen tulokseen. Hanke lisää tietoa taloudellisen kannattavuuden osatekijöistä avomaan puutarhatuotannossa sekä kykyä hallita niitä. Hanke on kiinteä osa AgriHubi-osaamisverkoston toimintaa, ja sen toteuttavat Luke, SLF, ÅHS ja Petla yhteistyössä alan muiden asiantuntijoiden kanssa vuosina 2022-2024.