Metsätuhojen torjunta

Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennetään väliaikaisesti urean saatavuuteen liittyvän epävarmuuden takia

Juurikääpäsienien leviämistä on metsätuholain mukaan torjuttava kesähakkuiden yhteydessä käsittelemällä havupuuvaltaisten hakkuualueiden tuoreet kannot joko urealla tai muulla torjunta-aineella. Urean saatavuuteen liittyy nyt kuitenkin Venäjä-pakotteiden takia epävarmuutta ja torjuntavelvoitetta on siksi lievennetty väliaikaisesti 6.5.2022 alkaen. Kantokäsittelyvelvoite koskee 6. toukokuuta alkaen vain havupuuvaltaisia kivennäismaita ja tilanteita, joissa vuorokauden alin lämpötila ylittää hakkuukohteella +7 °C. Ennen säännösten väliaikaista muuttamista juurikääpää on pitänyt torjua myös havupuuvaltaisilla turvemailla ja aina kun vuorokauden alin lämpötila ylittää 0 °C.

Lievennyksen tavoitteena on estää tilanteita, joissa torjunta-aineen loppuminen johtaisi huoltovarmuuden kannalta tärkeiden hakkuiden keskeytymiseen. Valtioneuvoston asetus asiasta on määräaikainen ja voimassa 30.11.2022 asti.

Juurikäävän torjunta on tärkeää sekä metsien terveyden että metsänomistajan oman talouden kannalta, Kantokäsittely on siksi järkevää tehdä myös poikkeusaikana aina kun mahdollista.

Metsien terveys

Suomessa metsien terveydentila on säilynyt toistaiseksi pääasiassa hyvänä. Merkittävämpiä tuhoja metsissä aiheuttavat hirvet, myyrät, juurikääpä, tuuli ja lumi. Viime vuosien aikana useat myrskyt ovat aiheuttaneet laajoja metsätuhoja. Lisäksi lumituhoja on esiintynyt poikkeuksellisen laajoilla alueilla.

Kirjanpainaja on aiheuttanut tuhoja erityisesti vanhoissa kuusikoissa Etelä-Suomessa. Kirjanpainajahyönteisten määrä onkin noussut yli riskirajojen laajoilla alueilla Etelä- ja Keski-Suomessa. Luonnonvarakeskus seuraa kirjanpainajan kannan kehitystä. Tähtikudospistiäinen on aiheuttanut ensimmäistä kertaa Suomessa laajoja tuhoja Porin Yyterin seudulla.

Metsäpalot on onnistuttu pitämään kurissa tehokkaalla palontorjunnalla. Ilmaston lämpeneminen ja maahamme kulkeutuvat tulokaslajit voivat lisätä metsien terveyteen kohdistuvia riskejä.

Metsiin kohdistuviin tuhoihin on varauduttu laatimalla varautumissuunnitelma, joka kattaa myrskytuhot, metsäpalot, lumituhot, kuivuuden ja pakkasen aiheuttamat tuhot, sekä ilmansaasteiden kaukokulkeuman ja maassamme ennen esiintymättömän kasvintuhoojan aiheuttamat tuhot.

Luonnonvarakeskus seuraa viranomaistehtävänään metsien terveydentilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia valtakunnallisesti apunaan Suomen metsäkeskus. Suomen metsäkeskus vastaa omalta osaltaan varautumisesta metsätuhoihin ja pelastuslaissa tarkoitetun virka-avun antamisesta.

Metsätuholain muutokset 1.1.2022 alkaen

Metsätuholain päivityksessä keskeiset muutokset liittyvät kirjanpainajan, ytimennävertäjän ja juurikäävän torjuntaan sekä toimijoiden omavalvontavelvoitteeseen.
 
Kirjanpainajan osalta kuorellisen kuusipuutavaran päivämääräkohtaiseen poisvientivelvoitteeseen on ehdotetaan korjauksia. Erikseen määriteltävillä uusilla alueilla, ml. Satakunnan, Pirkanmaan ja E-Savon maakunnat sekä osissa Keski-Suomea, Pohjois-Savoa ja Pohjois-Karjalaa, määräaika kuusipuun poistamiselle aikaistuisi nykyisestä. Mäntypuupinot, jotka ovat alle 50 kiintokuutiometriä, esitetään vapautettaviksi poiskuljetusvelvoitteesta. Juurikääpätuhojen leviämisen ehkäisemiseksi, kantokäsittelyvelvoitetta ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan mäntyvaltaisia turvekankaita eteläisessä Suomessa. Esitysluonnoksessa ehdotetaan lisäksi ammattimaista puunvälitystoimintaa harjoittavien toimijoiden sisällyttämistä omavalvonnan piiriin. Metsätuholakiin sisällytettäisiin myös velvoite tehdä kirjallinen omavalvontasuunnitelma hakkuiden yhteydessä.
 

Muita aiempia muutoksia metsätuholakiin

Lailla metsätuhojen torjunnasta pyritään varmistamaan, että metsänkäsittelyssä, puunkorjuussa ja puutavaran varastoinnissa ei heikennetä metsien terveydentilaa. Lakia valvoo Suomen metsäkeskus. Käytännössä lailla pyritään pitämään erityisesti kuorellisessa tuoreessa havupuutavarassa lisääntyvien kaarnakuoriaisten kannat riittävän alhaisina, jotta vakavia tuhoja ei pääsisi syntymään.

Metsätuholain mukaan laajoja metsätuhoja voidaan torjua valtion varoin. Näin ne tulevat torjutuksi tehokkaammin ja niiden leviäminen pystytään pysäyttämään tai hidastamaan leviämistä. Tällaisissa tapauksissa maa- ja metsätalousministeriö voi Suomen metsäkeskuksen esityksestä määrätä maanomistajat tai Suomen metsäkeskuksen ryhtymään välttämättömiin toimiin. Torjuntatoimenpiteistä aiheutuneet kustannukset korvataan valtion varoista. Euroopan komissio on hyväksynyt korvausjärjestelmän valtiontukena toukokuussa 2018. Komission päätöksen mukaisesti metsätuholakiin jouduttiin lisäämään uusi säännös korvauksensaajia koskevista vaatimuksista. Lakimuutos tuli voimaan 1.4.2019 ja on voimassa komission päätöksen mukaisesti 31.12.2021 saakka.

Huhtikuussa 2016 voimaan tulleen metsätuholain muutoksen nojalla juurikäävän torjunta on velvoittavaa. Velvoite koskee kivennäis- ja turvemaalla toukokuun alun ja marraskuun lopun välillä suoritettavia kasvatus- ja uudistushakkuita. Torjunta on metsän hakkaajan velvollisuus. Metsän hakkaajalla tarkoitetaan metsälain mukaan maanomistajaa tai silloin kun hakkuuoikeus on luovutettu toiselle taholle, hakkuuoikeuden haltijaa.

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta sisältää tarkemmat säännökset muun muassa juurikäävän leviämisen riskialueista, torjuntakohteista ja hyväksyttävistä torjuntamenetelmistä. Juurikäävän torjuminen on entistä tärkeämpää, sillä ilmaston lämpeneminen lisää ennusteiden mukaan juurikäävän aktiivisuutta Suomessa merkittävästi.
 

Muualla palvelussamme

Juurikäävän torjuntavelvoitetta lievennetään väliaikaisesti urean saatavuusongelmien takia (MMM:n tiedote 5.5.2022)
Metsätuholain muuttamista koskeva esitys eduskuntaan (MMM:n tiedote 30.9.2021)
Metsätuhojen aiheuttajat hyötyvät ilmastonmuutoksesta – tutkimuksella ja kehittämistyöllä tuetaan hiilinielujen vahvistamista (MMM:n uutinen 21.9.2021)
Lausuntopyyntö hallituksen esitykseen metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta
Metsätuholain päivitysesitys lausunnoille: tavoitteena metsätuhoriskien pienentäminen (MMM:n tiedote 27.5.2021)
Luonnonvarakeskuksen selvitys tuo tuoretta tietoa metsätuholain päivitystä varten (MMM:n uutinen 9.4.2021)
Jatkoselvitys metsälainsäädännön vaikutuksista metsien monimuotoisuuteen ja terveydentilaan (MMM:n tiedote 21.4.2020)
Metsälain ja metsätuholain vaikutusarviointi valmistui – hyönteistuhojen torjumiseksi ehdotetaan lakimuutoksia (MMM:n ja Luonnonvarakeskuksen yhteistiedote 14.1.2020)
Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa (MMM:n tiedote 14.4.2016)

Liite

Metsätuholain arvioinnin jatkoselvitys: Kuorellisen puutavaran poiskuljetus ja männiköiden kantokäsittely turvemailla (Luonnovarakeskuksen raportti 2021)
Metsälain ja metsätuholain muutosten arviointi (Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 3/2020)
Maa- ja metsätalousministeriön varautumissuunnitelma metsätuhoihin

Muualla verkossa

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen väliaikaisesta muuttamisesta (313/2022)
Jatkoselvitys nosti esiin muutostarpeita metsätuholaissa (LUKEn uutinen 9.4.2021)
Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta (228/2016)
Laki metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (341/2019)
Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta (264/2016)
Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (1309/2013)
Valtioneuvoston asetus metsätuhojen torjunnasta annetun lain 10 §:n voimaantulosta (356/2019)
Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta (6/2014)
Tuhot metsissä (Suomen metsäkeskus)
Metsien terveys (Luonnonvarakeskus)
Kuivuus ja kuumuus hillitsivät metsien sienitauteja, sää suosi kirjanpainajaa (Luonnonvarakeskus)

Lisätietoja

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162  

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449