Rehuaineiden kivennäispitoisuus ja vaikutus sian ja siipikarjan sonnan fosforin liukoisuuteen ja kivennäissisältöön (Fosikana)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Sini Perttilä (Luke)
Kokonaisrahoitus: 208 000 €
Hankeaika: 1.1.2021-31.3.2024

Hankkeen tavoitteena on päivittää sikojen ja siipikarjan ruokinnassa eniten käytettyjen rehuaineiden kivennäisten pitoisuudet sekä sulavuus rehutaulukkoon sekä tuottaa tietoa eri rehujen käytön vaikutuksista lannan fosforin määrään ja laatuun. Hankkeen tulosten avulla voidaan tarkentaa kivennäisten ja hivenaineiden annostelua ja samalla taata eläinten hyvinvointi ja hyvät tuotantotulokset. Hankkeen tulokset auttavat ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavan tuotantoketjun rakentamisessa. Kun rehuaineiden kivennäispitoisuudet ovat ajan tasalla, rehujen koostumuksen suunnittelu tarkentuu ja lantaan erittyy vähemmän käyttämättä jääneitä ravinteita. Samalla suomalaisen kotieläintuotantoketjun kannattavuus ja kilpailukyky paranevat sekä ympäristövaikutukset vähentyvät. Hanke koostuu työpaketeista, joissa selvitetään viljojen ja keskeisimpien palko- ja öljykasvien kivennäis- ja hivenainepitoisuudet, määritetään rehuaineiden fosforin (ja muiden kivennäisten) sulavuus, arvioidaan rehuaineiden ympäristövaikutuksia ja lannan fosforin käyttökelpoisuutta kasveille. Hankkeessa määritettävä rehukasvien vaikutus lannan vesiliukoisen ja kokonaisfosforin määrään tuo lisää tietoa sekä rehuseosten suunnittelun pohjaksi että yksittäisten maatilojen lannoituksen ja viljelyn suunnitteluun. Päivitettyjä rehuaineiden kivennäispitoisuuksia ja sulavuustietoja voidaan käyttää rehutietojen laskennassa ympäristövaikutuslaskentojen osana. Tuloksia käytetään useiden laskelmien pohjana ja päätöksenteossa sekä kotimaassa että EU-tasolla. Hankkeen tulokset hyödyttävät rehu- ja elintarviketeollisuutta, yksittäisiä maatiloja, sekä neuvonta- ja koulutussektoria. Muita hyötyjiä ovat lakien, asetusten ja politiikan valmisteluissa, ja viljelyn ja rehujen suunnittelussa mukana olevat osapuolet.