Viljelys-, eläin- ja irtaimistovahingot

Viljelysvahinkona korvataan pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheutunut vahinko. Korvausta ei makseta riistapelloille aiheutuneista vahingoista.

Eläinvahinkoja korvataan kotieläimelle, viljellylle eläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheutunut vahinko. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella vahvistetaan eläinvahinkojen korvaamisessa käytettävät käyvät arvot. Suurpedon koiralle aiheuttama vahinko voidaan korvata vain, jos vahingon sattuessa koira on ollut valvotuissa olosuhteissa omistajan tai muutoin sille tarkoitetussa paikassa. Korvausta ei makseta vahingosta, jonka metsästyksen kohteena oleva suurpeto aiheuttaa pyyntiin osallistuvalle koiralle pyynnin yhteydessä.

Irtaimistovahingot korvataan muista kuin liikenne-, viljelys- ja eläinvahinkojen yhteydessä tarkoitetuista irtaimistoista.

Viljelys- eläin- ja irtaimistovahingoista vahinkoilmoitus tehdään kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Maastotarkastus voidaan tehdä tilanteen sitä vaatiessa.

Graafiset esitykset suurpetojen 2010-luvulla aiheuttamista kotieläin- ja maatalousvahingoista

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: