Pohjoismainen yhteistyö

Riistatalouteen ja metsästykseen liittyvissä asioissa tehdään paljon Pohjoismaista yhteistyötä.

Pohjoismaiden neuvosto ja Pohjoismaiden ministerineuvosto vastaavat virallisesta pohjoismaisesta yhteistyöstä. Pohjoiskalotin neuvosto on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen pysyvä yhteistyöelin, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä Pohjoiskalotilla aluepolitiikassa, työvoimapolitiikassa sekä muilla yhteistyöaloilla, jotka vaikuttavat Pohjoiskalotin työllisyyteen.

Maa- ja metsätalousministeriö on osallistunut vuodesta 2000 alkaen Ruotsin ja Norjan suurpetoasioista vastaavien viranomaisten kanssa käytyihin yhteistapaamisiin, joissa käsitellään ajankohtaisia suurpetoasioita ja käynnissä olevia projekteja. Lisäksi on muodostettu Pohjoismaisen suurpetotutkimuksen koordinointiryhmä, jonka tarkoituksena on koordinoida pohjoismaista suurpetotutkimusta. Ryhmässä ovat edustettuina Suomen, Ruotsin ja Norjan viranomaistahot sekä merkittävät muut rahoittajatahot.

Nordisk Kollegium for Viltforskning, NKV

Pohjoismainen riistantutkimuskollegio on Pohjoismaiden yhteistyöelin. Järjestön tavoitteena on edistää riistantutkimusta Pohjoismaissa ja painottaa erityisesti tutkimuksen laadun ja määrän jatkuvaan parantamiseen ja tiedon levittämiseen. NKV ylläpitää ja julkaisee kansainvälistä tiedejulkaisua Wildlife Biology.

Yhteispohjoismainen supikoirahanke

Supirakoirahankkeen ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä lajin leviämistä ja estää lajin vakinaistuminen Skandinaviassa. Supikoira on vieraslaji ja se aiheuttaa merkittävää ekologista vahinkoa alkuperäisille eläimistöille.

Muualla verkossa

Nordisk Kollegium for viltforskning

Lisätietoja

Sami Niemi, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162391   Sähköpostiosoite: