Hyvinvointia vähemmällä väkirehulla -  lypsylehmien tuotoskauden alun ruokinta kuntoon (HyVäKunto)

Hakija: Helsingin yliopisto, maataloustieteiden osasto
Vastuututkija: Tuomo Kokkonen
Kokonaisrahoitus: 205 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-31.3.2027

Lypsylehmien tuotantosairauksien taustalla on energian tarpeen ja saannin epäsuhta. Energiataseen kannalta ratkaisevaa on rehun syönnin kehittyminen poikimisen jälkeen. Lehmien energian saantia pyritään usein parantamaan lisäämällä väkirehuruokintaa tuotoskauden alkuvaiheessa, vaikka tämä ei välttämättä paranna energiatasetta, koska suuri osa lisäenergiasta suuntautuu maitotuotokseen. Runsas väkirehuruokinta laskee pötsin pH:ta, heikentää kuidun sulavuutta pötsissä ja voi hidastaa karkearehun syönnin kehitystä poikimisen jälkeen. 
Lypsylehmien rehun syönnin kehitykseen poikimisen jälkeen vaikuttavat ruokinnan koostumus ja ruokintaympäristö. Rehun syöntiä vähentää stressi, jota lehmien ympäristössä tapahtuvat muutokset tai liian suuri eläinmäärä saattavat aiheuttaa. Liian niukka ruokintapöytätila vähentää erityisesti alemmassa sosiaalisessa asemassa olevien lehmien rehun syöntiä. Mahdollisuudet syömis- ja lepokäyttäytymisen toteuttamiseen ovat oleellinen osa lypsylehmien lajinmukaista käyttäytymistä. Karkearehuvaltaisempi ruokinta pidentää syöntiaikaa ja todennäköisesti lisää märehtimistä lepoaikana, muuttaen lehmien käyttäytymistä lajityypillisempään suuntaan.
Hankkeen tavoitteena on tutkia tekijöitä, jotka vaikuttavat lypsylehmien rehun syönnin kehittymiseen poikimisen jälkeen. Hankkeessa pyritään tunnistamaan käytännön ratkaisuja, joiden avulla voidaan puuttua lehmien syöntiongelmiin nopeasti ja ennalta ehkäistä pötsin happamoitumista sekä voimakkaasti negatiivisesta energiataseesta johtuvia aineenvaihduntaongelmia, tuotantosairauksia ja hedelmällisyysongelmia sekä vähentää niistä aiheutuvia kustannuksia. Tulosten pohjalta voidaan kehittää niukempaan väkirehun käyttöön perustuvia tuotoskauden alun ruokintakäytäntöjä, jotka edistävät lehmien luontaista syöntikäyttäytymistä. Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää arvioitaessa sekä lypsylehmien syönti- ja lepokäyttäytymistarpeiden toteutumista pihatoissa että ruokinnan ilmastovaikutuksia.