Vesien hoito

Maa-, metsä-, vesi- ja kalatalouden tehtäviä hoidettaessa tavoitteena on samalla huolehtia vesistöjen ja pohjavesien tilasta sekä vesien kestävästä käytöstä. Esimerkkejä on monia. Maa- ja metsätalouden vesiensuojelulla vähennetään rehevöitymistä aiheuttavaa kuormitusta ja kunnostuksilla parannetaan aikanaan heikentyneiden vesistöjen tilaa ja käytettävyyttä. Vesistöjen säännöstelyjä kehitetään sovittamalla yhteen vesien hoidon, tulva- ja kuivuusriskien hallinnan, kalatalouden, elinkeinotoiminnan ja virkistyskäytön tavoitteet. Kuitenkin vaelluskalojen kulun ja lisääntymisedellytysten parantaminen koko elinkierron elvyttämiseksi on vielä tarpeen monessa rakennetussa vesistössä.

Myös jokainen asukas, viljelijä ja toimija voi vaikuttaa vesistöjen tilaan. Yhteistyöverkostoja, kumppanuuksia ja omaehtoisen kunnostuksen edellytyksiä parannetaan. Vesistöjen hyvää tilaa edistetään etenkin maatalouden ympäristökorvausjärjestelmällä, jonka toimenpiteet muodostavat työkalun maatalouden ympäristökuormituksen vähentämiseen. Lisäksi vesistön ja vesiympäristön käyttöä ja tilaa parantaviin hankkeisiin sekä pelto- ja metsäojien peruskorjauksiin voi hakea avustusta. Vesien tilan parantaminen voi olla myös taloudellisesti kannattavaa, kun vesistöjen kasvit ja kalat otetaan hyötykäyttöön. Vesiympäristön hyvä tila hyödyttää myös virkistyskäyttöä ja matkailua.

Vesienhoitosuunnitelmissa esitetään, miten vesistöjä hoidetaan ja kunnostetaan. Suunnitelmat ja niihin liittyvät toimenpideohjelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein ja niiden toteutumista seurataan tiiviisti myös vesienhoitokauden aikana.

Muualla verkossa

Ympäristö.fi: Vaikuta vesiin
Metsänhoidon suositukset vesiensuojeluun, työopas

Lisätietoja

Antti Parjanne, johtava vesitalousasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162071   Sähköpostiosoite: