Rahoitus

Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukset voivat myöntää vesivarojen käytön ja hoitoon tarkoitettuja avustuksia. Avustettavien hankkeiden tarkoituksena voi olla

  • edistää vesistön monipuolista ja kestävää käyttöä,
  • vesistön hyvän tilan saavuttamista ja ylläpitämistä,
  • vähentää tulvasta, pitkäaikaisesta kuivuudesta tai muista epätavallisista vesioloista aiheutuvaa vaaraa ja niistä aiheutuvia menetyksiä,
  • edistää kalan kulkua tai kalakantojen luontaista lisääntymistä tai parantaa mahdollisuuksia kestävään kalastukseen,
  • parantaa vesiluonnon monimuotoisuutta,
  • vähentää vesistöön jääneistä rakenteista tai sinne joutuneista aineksista vesistössä tai sen ranta-alueella aiheutuvaa vaaraa tai niistä aiheutuvia menetyksiä tai
  • täydentää tai parantaa toimenpidettä, joka valtion tuella on aiemmin toteutettu vesistössä tai maalla, tai vähentää tällaisesta toimenpiteestä aiheutuneita menetyksiä.

Avustusta myönnetään ensisijaisesti hankkeeseen, joka palvelee useita tarkoituksia. Tarkoituksena on, että tuettavan hankkeen vaikutuksia tarkastellaan monipuolisesti eri tavoitteet huomioon ottaen, jotta hankkeesta saatava kokonaishyöty olisi mahdollisimman suuri. Hankkeita suunnitellaan osana vesienhoidon ja tulvariskien hallinnan suunnittelua.

Tulvasuojelutoimenpiteiden tuki suunnataan toimenpiteisiin, joilla vähennetään asutukselle tai tärkeälle infrastruktuurille aiheutuvia tulvavahinkoja.  Ensisijaiset tulvasuojelutoimenpiteet suunnitellaan tulvariskien hallintasuunnitelmissa.

Peltojen peruskuivatukseen eli peltouomien perkaukseen, tilan parantamiseen ja muuhun peruskunnostukseen voi myös hakea avustusta. Avustusta voi saada kahden tai useamman tilan yhteistä peruskuivatushanketta varten. Hankkeen kustannusten tulee olla hyötyihin nähden kohtuulliset ja ympäristön suojeluun sekä hoitoon liittyvät seikat on otettava huomion.

Lisätietoja

Leena Westerholm, vesihallintoneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162164   Sähköpostiosoite: