FI SV EN

Maatalous- ja elintarvikejaosto (EU18-jaosto)

Yhteen sovitettu Suomen kanta EU:n toimielimissä esillä oleviin maatalousasioihin pyritään löytämään lähes viikoittain kokoontuvassa maatalous- ja elintarvikejaostossa eli EU18-jaostossa.

EU-perusmuistion laatinut vastuuvirkamies kutsutaan jaostoon, kun komission ehdotus on esillä maatalouden erityiskomitean tai maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla. Jaostossa voidaan käsitellä myös Suomen kannanottoja merkittäviin komitologiakomiteoissa esillä oleviin asioihin. EU18-jaosto voi käyttää myös kirjallista menettelyä, jolloin kokousmateriaali lähetetään jaoston jäsenille sähköpostilla ja kommentteja pyydetään tiettyyn määräaikaan mennessä.

EU-18 jaoston puheenjohtajana toimii maa- ja metsätalousministeriön maatalousosaston osastopäällikkö ja varapuheenjohtajana EU-koordinaation päällikkö. EU18-jaosto kokoontuu perinteisesti laajassa kokoonpanossa, johon kuuluvat virkamiesten lisäksi etujärjestöjen edustajat muun muassa Elintarviketeollisuusliitosta, Metsäteollisuus ry:stä, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitosta, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundista, Suomen Kuluttajaliitosta ja Kaupan Keskusliitosta. Kaiken kaikkiaan EU-asioiden komitean asettamia jaostoja on 37.

Päätösvalta jaostossa kuuluu suppealle virkamieskokoonpanolle, joka koostuu eri ministeriöiden ja keskusvirastojen edustajista. Suomen kantaan liittyvistä mahdollisista erimielisyyksistä pyritään sopimaan ensin asianomaisten ministeriöiden kesken. Jos yhteisymmärrystä ei saavuteta, asia käsitellään EU-asioiden komiteassa tai tarvittaessa EU-ministerivaliokunnassa. Käytännössä asioista on muutamaa harvaa poikkeusta lukuun ottamatta löydetty yksimielisyys jo jaostotasolla.

EU18-jaostolla on useita neuvoa-antavia alajaostoja, jotka ovat erikoistuneet esimerkiksi seuraavien sektoreiden EU-asioiden käsittelyyn. Alajaostojen jäsenet koostuvat niin ikään sekä virkamiehistä että etujärjestöjen edustajista.

Alajaostot

  • eläinlääkintä
  • viini- ja alkoholiasiat
  • kylvösiemen- ja taimiaineisto
  • kasvinterveys
  • kasvinsuojeluaineet
  • lannoite- ja kasvualusta
  • rehut
  • luonnonmukainen tuotanto
  • kotieläintalous- ja hevostalousasiat

Muualla palvelussamme

Metsäjaosto EU14

Muualla verkossa

EU-asioiden käsittely valtioneuvostossa