Maatalousyrittäjien tulonmuodostus ja työajan käyttö

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Jaana Kyyrä (Luke)

Kokonaisrahoitus: 140 000 €

Hankeaika: 1.2.2020-31.3.2023

Maatalouden rakennemuutos pitää sisällään monenlaisia muutoksia. Kannattavuuden heikentyessä viljelijät etsivät vaihtoehtoisia tulonlähteitä muualta ja tilojen päätoimisuus sekä tiloilla harjoitettava muu yritystoiminta muuttuvat. Tilat monialaistuvat tai suuntaavat toimintansa kokonaan maatalouden ulkopuolelle. Samaan aikaan osa-aikayrittäjyys yleistyy. Maatalouden ja maaseudun toimintaympäristön muutoksen sekä siihen vaikuttavien tekijöiden ymmärtäminen on olennaisen tärkeää maatilayritysten kehittämisen tukemiseksi. Tämä vaatii uutta tietoa erilaisten yritysten rakenteista ja toimintamalleista. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella maatilojen pää- ja sivutoimisuutta sekä työajan käyttöä. Tutkimuksessa selvitetään Luken ja Tilastokeskuksen tilastoaineistoja hyödyntäen, miten maatilojen pää- ja sivutoimisuus on kehittynyt tulojen ja työvoiman käytön perusteella tarkasteltuna ja miten nämä vastaavat toisiaan. Tutkimuksen avulla saadaan uutta tietoa päätöksenteon ja politiikka- ja kehittämistoimenpiteiden suunnittelun tueksi.

Hankkeessa rakennetaan Luken Taloustohtorialustalle verkkopalvelu tulosten analysointiin ja esittämiseen. Palvelusta käyttäjä voi hakea maatalousyritysten kannattavuutta kuvaavia taloudellisia tunnuslukuja kuvaavia keskiarvoraportteja. Tutkimushanke tarjoaa maatalouspoliittiseen päätöksentekoon keskeistä tietoa maatalousyrittäjien strategiavalinnoista pää- ja sivutoimisuuden suhteen sekä näiden valintojen yhteydestä kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen.