Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan (TOIMI)

Toteuttajat: Suomen ympäristökeskus & Luonnonvarakeskus

Vastuuhenkilö: Olli Malve, Suomen ympäristökeskus

Rahoitus: 250 000 € (VN TEAS)

Toteutusaikataulu: 2016 - 2017

Hankkeen kotisivut (www.luke.fi)

Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on arvioida nykyisen tietopohjan, kuormitusmallien ja arviointityökalujen käytettävyyttä vesien- ja merenhoidossa. Samalla tiedostetaan työkalujen heikkouksia ja välittömiä kehitystarpeita. Työkaluilla tuotetun tiedon perusteella luodaan aiempaa tarkempi kokonaiskuva ravinteiden liikkeistä peltolohkoilta vesistöihin sekä niiden kulkeutumisesta merialueille. 

Hankkeessa arvioidaan myös aihepiiriin liittyvän tiedon epävarmuutta kokeellisessa aineistossa, malleissa ja niiden tuloksissa sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arvioinnissa. Lisäksi tutkitaan myös ympäristöohjelmien kokonaisvaikutuksia sekä uusien ohjelmien ja menettelytapojen valmistelua.

Hankkeella  tuetaan valtakunnallista ympäristöpolitiikan päätöksentekoa ja sen tarpeita erityisesti maatalousalan vesistövaikutusten hallintaa. Tavoitteena on myös lisätä mallien ja malleihin sisältyvien toimenpiteiden läpinäkyvyyttä. Työkalupakin käytettävyyttä ja laatua edistetään yhdessä sidosryhmien kanssa.

Hankkeessa vastataan tämän päivän ja tulevien vuosien tarpeisiin huomioimalla kiertotalouden vaateet, ilmastomuutoksen riskit sekä muuttuva talous. Samalla luodaan edellytykset mallitulosten laaja-alaiselle käytölle ja hyödyntämiselle.

Hankkeen tuotokset:

Loppuraportti