Vesi

Puhdas vesi on elintärkeä uusiutuva luonnonvara. Pitämällä huolta vesivaroistamme voimme hyödyntää niitä samanaikaisesti moniin eri tarkoituksiin.

 • Lainsäädäntö »

  Lainsäädäntö ohjaa vesivarojen käyttöä ja hoitoa

 • Vesien hoito »

  Vesien hyvä tila luo edellytyksiä luonnon virkistyskäytölle, maaseudun hyvinvoinnille ja elinkeinoille.

 • Vesihuolto »

  Ihmiset ja elinkeinot tarvitsevat puhdasta vettä kaikissa tilanteissa. Siksi vesihuollon on oltava kunnossa.

 • Pohjavedet »

  Pohjavesikysymykset ovat tärkeitä ja pohjavesiosaamista tarvitaan yhdyskuntien vedenhankinnan lisäksi monenlaisissa tehtävissä kuten alueiden käytön suunnittelussa ja vesiensuojelussa.

 • Tulvat ja kuivuus »

  Vesiolojen ääri-ilmiöt voivat uhata ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Ilmastonmuutoksen myötä sää- ja vesiolot muuttuvat ja tulva- ja kuivuusriskit voivat kasvaa. Tulva- ja kuivuusriskien hallinta kuuluu ministeriön toimialaan.

 • Padot ja säännöstely »

  Suomen järvistä 310 on säännöstelty. Merkittäviä patoja on 450, joista vesistöpatoja on 325. Vesistön säännöstely palvelee monia tavoitteita kuten vesivoimataloutta, tulvasuojelua, vesiliikennettä, vedenhankintaa ja virkistyskäyttöä.

 • Rahoitus »

  ELY-keskukset voivat myöntää valtion varoista avustusta vesistön käyttöä ja tilaa parantaviin sekä tulva- tai kuivuusriskiä vähentäviin hankkeisiin.

 • Kansainvälinen vesipolitiikka »

  Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä edistetään rajavesistöyhteistyötä, kansainvälisten vesikysymysten ratkaisemista ja vesiosaamiseen perustuvaa kansainvälistä liiketoimintaa.

 • Kansallinen vesihuoltouudistus »

  Kansallisella vesihuoltouudistuksella etsitään ratkaisuja Suomen vesihuollon uudistamiseen ja toimintaympäristön muutosten ennakointiin.

 • Vesivastuusitoumus »

  Vesivastuusitoumus haastaa yritykset tunnistamaan kehittämään kestävää veden käyttöä.