Emakoiden lääkitys ja mikrobisto (Elämi)

Hakija: Helsingin yliopisto
Vastuututkija: Mari Heinonen (Helsingin yliopisto)
Kokonaisrahoitus: 280 000 €
Hankeaika: 1.4.2022-30.6.2025

Sikojen terveydenhuollossa eläinlääkäri ohjeistaa ja valvoo lääkkeiden käyttöä ja tuottajat hoitavat käytännön lääkinnän. Mikrobilääkkeiden käyttö vaikuttaa tilan bakteerien resistenssitilanteeseen ja yksilöiden suolistomikrobistoon, mikä on erityisen herkkä elämän alkuvaiheessa. Päätavoitteemme on kehittää sianlihantuotannolle keinoja edelleen vähentää sikojen mikrobilääkkeiden käyttötarvetta ja sitä kautta antibioottiresistenssiä. Pyrimme edistämään porsaiden terveyttä ja kasvua tasapainoisen suolistomikrobiston ja suoliston immuunijärjestelmän kehitystä tukemalla. Hankkeessa selvitämme, paljonko emakoita lääkitään, mitkä ovat hoitosyyt ja mitä ongelmia ja riskejä lääkityksiin liittyy. Tutkimme myös, miten mikrobilääkkeen antaminen tiineenä olevalle emakolle vaikuttaa sen ulosteen, suun, emättimen ja maidon mikrobistoon ja myöhemmin sen porsaiden suolistomikrobiston ja immuunijärjestelmän kehitykseen. Tuotamme tietoa, jota elinkeino voi käyttää edistäessään kannattavuutta ja kilpailukykyä. Elinkeinon haasteena on se, miten löytää kustannusvastaavia tapoja tuottaa sianlihaa samalla, kun esiin nousee eläinten hyvinvointia ja eläinten ja ihmisten terveyttä uhkaavia riskejä.

Hankkeeseen osallistuu Helsingin ja Turun yliopistot, Sikava ry ja Sikayrittäjät sekä elinkeinosta A-Tuottajat ja Vetcare myös rahoittamalla hanketta. Työpaketissa 1 selvitetään emakoiden lääkityssyitä, - määriä ja niihin liittyviä ongelmia sekä lääkkeiden käyttömäärän yhteyttä emakoiden kuolleisuuteen, teurastamolöydöksiin ja tärkeimpiin tilan olosuhdetekijöihin. Työpaketissa 2 tutkitaan, miten tiineyden aikana käytetyt mikrobilääkkeet vaikuttavat emakon mikrobistoon sekä porsaiden suoliston mikrobiston ja immuunijärjestelmän kehitykseen. Työpaketti 3 keskittyy tiedottamiseen. Pääkohteena tulosten käytäntöön viemisessä ovat sianlihateollisuus, tuottajat, eläinlääkärit, eläinlääketieteen opiskelijat ja neuvojat. Kaikki nämä toimivat tilatasolla tehden työtä liittyen sikojen lääkintään, hoitoon ja/tai terveydenhuoltoon. Uutta tietoa tarvitaan lääkkeiden käytön suunnittelussa ja toteutuksessa.