Vesihuoltolain uudistus

Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt vesihuoltolain uudistamista koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausuntokierrokselle. Lausuntoja voi antaa 30. syyskuuta 2024 saakka

Lakiuudistuksen keskeinen tavoite on turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta välttämättömät vesihuoltopalvelut eli puhtaan juomaveden tuotanto ja jätevesien käsittely. Lakiuudistuksella varmistetaan kuntien määräysvalta vesihuoltolaitoksissa, lisätään vesihuollon suunnitelmallisuutta ja vahvistetaan vesihuoltolaitosten edellytyksiä pitää huolta vesihuoltoverkostosta. Kiinteistöjen liittymisvelvollisuutta vesihuoltoon selkeytetään. 

Esityksellä toimeenpannaan Petteri Orpon hallitusohjelman kirjausta, jonka mukaan vesihuollon toiminta turvataan ja vesivarat pidetään kansallisissa käsissä, sekä Vesi on meidän -kansalaisaloitteeseen perustuva eduskunnan päätös (EK 26/2021 vp - KAA 2/2020 vp).  

Hallituksen esityksen valmistelun tukena on syksystä 2022 lähtien ollut maa- ja metsätalousministeriön asettama työryhmä, jonka työ tulee nyt päätökseen. Työryhmässä on ollut edustettuna useita ministeriöitä ja keskeisiä sidosryhmiä. 

Keskeiset muutosehdotukset 

Hallituksen esitysluonnoksessa esitetään tehtäväksi useita muutoksia vesihuoltolakiin.  

Vesihuoltolaitoksen määritelmän muutos 

Lakiesityksellä muutettaisiin vesihuoltolaitoksen määritelmää siten, että se olisi yhdenmukaisempi terveydensuojelulain talousvettä toimittavan laitoksen määritelmän kanssa. Jatkossa vesihuoltolaitoksella tarkoitettaisiin yhdyskunnan vesihuollosta huolehtivaa laitosta, joka toimittaa vettä talousvetenä käytettäväksi vähintään 10 kuutiometriä tai vähintään 50 henkilölle, tai joka vastaanottaa jätevettä vähintään 10 kuutiometriä vuorokaudessa tai vähintään 50 henkilöltä. Nykyisin vesihuoltolaitoksen määritelmä on kytketty kunnan vahvistamaan toiminta-alueeseen, ja tämä on johtanut tilanteeseen, jossa iso määrä (n. 250) kokorajan ylittävää laitosta ei ole lainkaan lain velvoitteiden piirissä. Määritelmämuutos tuo nämä laitokset vesihuoltolain säännösten piiriin, turvaten näidenkin laitosten suunnitelmallisen taloudenpidon ja häiriötilanteisiin varautumisen. 

Vesi on meidän -sääntelyratkaisu 

Eduskunnan Vesi on meidän -kansalaisaloitteeseen pohjautuvan päätöksen EK 26/2021 vp edellyttämällä tavalla lakiin lisättäisiin säännökset, joilla varmistetaan kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien julkisomisteisten vesihuoltotoimintojen ja vesihuolto-omaisuuden säilyminen kuntien määräysvallassa. Laissa säädettäisiin, että kunta olisi velvollinen säilyttämään määräysvallassaan olevan vesihuoltolaitoksen ja tukkuvesihuoltolaitoksen määräysvallassaan​. Lain voimaantulon jälkeen ei saisi enää perustaa muita kuin kunnan määräysvallassa olevia vesihuoltolaitoksia ja tukkuvesihuoltolaitoksia tai asiakasomisteisia vesihuolto-osuuskuntia​. Kunnan määräysvallassa olevan laitoksen vesihuolto-omaisuus tulisi säilyttää laitoksen omistuksessa​. Kunnalla olisi etuosto-oikeus alueellaan sijaitsevan vesihuoltolaitoksen, tukkuvesihuoltolaitoksen tai vesihuolto-omaisuuden myyntitilanteessa​. Lain voimaantulon jälkeen perustettua asiakasomisteista vesihuolto-osuuskuntaa tai sen omaisuutta ei saisi myydä kuin kunnalle, kunnan määräysvallassa olevalle laitokselle tai toiselle asiakasomisteiselle vesihuolto-osuuskunnalle. 

Vesihuoltolain suunnittelujärjestelmä 

Vesihuollon alueellista yhteistyötä ja rakennemuutosta ehdotetaan edistettäväksi vesihuollon alueellisella yleissuunnittelulla, josta lakiin ehdotetaan otettavaksi oma pykälä. Vesihuollon suunnittelujärjestelmää ehdotetaan kehitettäväksi alueellista yleissuunnittelua koskevan säännöksen lisäksi lakiin ja sen nojalla annettavaan asetukseen lisättävillä säännöksillä kunnan vesihuoltosuunnitelmasta ja vesihuoltolaitoksen omaisuudenhallintasuunnitelmasta sekä niiden sisällöstä ja ajan tasalla pitämisestä. Lakimuutoksella ja myöhemmin annettavalla asetuksella tarkennettaisiin vesihuoltolaitokselta edellytettävää varautumista häiriötilanteisiin.

Toiminta-alueet ja liittämisvelvollisuus 

Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määritystä ehdotetaan selkeytettäväksi useilla säännösmuutoksilla. Nämä koskisivat toiminta-alueisiin sisällytettäviä alueita määritettäessä huomioon otettavia asioita, toiminta-aluepäätöksen tekemisen edellytyksiä ja sisältöä sekä toiminta-alueen tarkistamista ja sen supistamisen ja kokonaan rauettamisen edellytyksiä. 

Kiinteistöjen velvollisuutta liittyä vesihuoltolaitoksen verkostoon selkeytettäisiin niin, että vuonna 2014 lakiin sisällytetyt taajaman ulkopuolisia alueita koskevat poikkeukset poistettaisiin laista lukuun ottamatta kiinteistöä, jolla ei ole vesikäymälää. Siirtymäsäännöksin varmistettaisiin, että muutoksesta ei aiheutuisi kiinteistön omistajille kohtuuttomia tilanteita. Lisäksi liittämisvelvollisuudesta vapauttaminen olisi jatkossakin mahdollista vapautusedellytysten täyttyessä. 

Vesihuoltolaitosten taloudenpito ja maksut 

Vesihuollon maksujen kustannuskattavuutta ja läpinäkyvyyttä parannettaisiin muutetuilla maksuja koskevilla säännöksillä, joiden mukaan perusmaksun periminen olisi pakollista ja maksujen tasapuolisuus, kohtuullisuus ja riittävyys uus- ja korjausinvestointien kattamiseen olisivat edellytyksenä kohtuulliselle omistajatuloutukselle. Lisäksi säädettäisiin, että vesihuoltolaitoksen toimintakertomuksessa on esitettävä tiedot myös omaisuudenhallintasuunnitelmassa esitettyjen laitosten taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten täyttämisestä sekä maksujen yleisten perusteiden toteutumisesta ja tuloutetun tuoton vaikutuksesta vesihuollon maksuihin. 

Muuta 

Vesihuoltolain valvontaa tehostettaisiin selkeyttämällä valvontaviranomaisten toimivaltaa määrittelemällä kunkin viranomaisen valvontatoimivaltaan kuuluvat vesihuoltolain pykälät.  

Lisäksi lain yleistä toimivuutta parannettaisiin selkeyttämällä ja täsmentämällä lain yksittäisiä säännöksiä lain toimivuudesta tehtyjen selvitysten ja oikeuskäytännön perusteella. 

Taustamateriaalia

Infografiikkaa vesihuoltolain uudistamisesta

Tiedotustilaisuudessa vesihuoltolain uudistuksesta1.7.2024 esitelty materiaali

Infografiikkaa vesihuoltolain uudistuksesta

Tiedotustilaisuudessa vesihuoltolain uudistuksesta1.7.2024 esitelty materiaali

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Vesihuoltolaitoksen määritelmän muuttaminen

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Vesi on meidän -lainsäädäntöratkaisu

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Toiminta-alue ja liittämisvelvollisuus

Usein kysyttyjä kysymyksiä - Lakimuutosten vaikutus viranomaisten työmäärään

Tiedotteita ja uutisia

Lisätietoja

Olli-Matti Verta, vesitalousjohtaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162123   Sähköpostiosoite:


Johanna Kallio, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162011   Sähköpostiosoite:


Vilja Klemola, lainsäädäntöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö Puhelin:0295162309   Sähköpostiosoite: