FI SV

EU:n metsäasiat

EU:n perussopimuksiin ei sisälly unionin yhteistä metsäpolitiikkaa. Metsiin liittyviä asioita sisältyy kuitenkin useisiin EU:n sektoripolitiikkoihin. Etenkin maatalous-, ympäristö- sekä ilmasto- ja energiapolitiikan alalla on useita asetuksia ja direktiivejä, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti myös metsätalouteen ja -teollisuuteen.

Suomi osallistuu aktiivisesti, aloitteellisesti ja ennakoivasti EU:n metsiä koskevaan päätöksentekoon. Suomen tavoitteena on, että metsäalaan vaikuttava valmistelu ja päätöksenteko EU:ssa olisi koordinoitua ja että siinä otettaisiin huomioon metsäalan kansalliset erityispiirteet. EU:n metsiin vaikuttavien aloitteiden kansallisessa valmistelussa apuna toimii EU-asioiden komitean alainen metsäpolitiikan EU-jaosto.

EU:n metsästrategia

EU:ssa metsäasioiden edistämistä pyritään koordinoimaan ja hahmottamaan EU:n metsästrategian avulla. EU:n päivitetty metsästrategia julkistettiin syksyllä 2013 ja sen toimeenpano-ohjelma 2015.

EU:n metsästrategia on kokonaisvaltainen ja kattaa koko metsäsektorin arvoketjun aina metsästä valmiisiin tuotteisiin asti. Suomi näkee metsästrategian toimeenpanon tärkeimpänä työkaluna vaikuttaa kokonaisvaltaisesti EU:n metsäsektoriin vaikuttaviin aloitteisiin. Metsäasioissa toimivallan tulee edelleen pysyä jäsenmailla, mutta yhteistyötä jäsenmaiden ja komission kanssa voidaan edelleen parantaa. Koordinaatiota metsäsektoriin vaikuttavien politiikkojen välillä tulee edelleen parantaa, ja tässä komission sisäinen koordinaatio on keskeisessä roolissa. Komission metsäasiantuntijaryhmien, kuten pysyvän metsäkomitean, asiantuntemuksen hyödyntäminen jo politiikkavalmistelun varhaisessa vaiheessa takaa sen, että komission aloitteet ovat järkeviä myös metsäsektorin kannalta.

Uuden, vuoden 2020 jälkeisen EU:n metsästrategian valmistelu on jo käynnissä. Suomi näkee, että strategiaa tulisi vahvistaa, ja osallistuu aktiivisesti sen valmisteluun.

Muualla palvelussamme
EU-asioiden kansallinen valmistelu

Muualla verkossa
EU-tietoa (Valtioneuvoston kanslia)
Pysyvä metsäkomitea (EU:n komissio)

Lisätietoja:

Elina Warsta, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162102