Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)


Varsinaisten suojelualueiden lisäksi metsien monimuotoisuutta ylläpidetään ja edistetään luonnon monimuotoisuutta tukevilla alueilla eli OECM-alueilla (Other effective area-based conservation measures). Luonnon monimuotoisuutta tukevilla alueilla tarkoitetaan muita, kuin varsinaisia suojelualueita, joita hallitaan ja hoidetaan siten, että saavutetaan tehokkaita ja pitkäkestoisia vaikutuksia alueen luontoarvojen ja monimuotoisuuden suojelussa. Alueiden tulee olla monimuotoisuudeltaan arvokasta ja maantieteellisesti selkeästi rajattavia. Lisäksi niillä turvataan ekosysteemitoimintoja ja –palveluita sekä kulttuurisia, henkisiä, sosioekonomisia ja muita paikallisesti merkityksellisiä arvoja. Selkeimpiä monimuotoisuutta tukevia alueita Suomessa ovat metsälain erityisen tärkeät elinympäristöt. Muita monimuotoisuutta tukevia alueita voivat olla esimerkiksi maisemanhoitoalueet, kaupunkien virkistyskäyttömetsät ja ympäristösopimuksilla hoidettavat perinnebiotoopit.

OECM-hankkeen tavoitteena on tunnistaa suojelualueiden ulkopuolisia monimuotoisuutta tukevia alueita, joilla edistetään luonnon monimuotoisuuden säilymistä. Monimuotoisuutta tukevien alueiden tunnistaminen on keskeistä EU:n biodiversiteettistrategian kansallisen toimeenpanon 30 % suojelutason saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä. Hyväksytyt alueet raportoidaan vuonna 2025 ensimmäistä kertaa kansainvälisiin tilastoihin luonnonsuojelualueiden ohella.

Muualla verkossa

Suojelualueverkostoa tukevat luonnon monimuotoisuutta turvaavat alueet Suomessa
Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)
 

Lisätietoja

Katja Matveinen, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162287   Sähköpostiosoite: