FI SV EN

Eläinten hyvinvointi

Eläinten terveydenhuolto on osa kansallista laatustrategiaa. Tarkoituksena on lujittaa elintarviketuotantoketjun vahvuuksia kuten hyvää eläinten terveystilannetta, vähäistä lääkkeiden käyttöä, elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua. Kansallisen laatustrategian avulla parannetaan tilatason seurantaa, läpinäkyvyyttä ja dokumentaatiota. Lyhyt tuotantoketju takaa läpinäkyvyyttä tuotanto-olosuhteisiin ja -tapaan. Tuotantoeläinten ennaltaehkäisevällä terveydenhuollolla vahvistetaan myös maatilojen riskienhallintaa.

Tuotantoeläinten olosuhteissa havaitaan edelleen puutteita. Julkisessa keskustelussa on puututtu tuotantotapoihin sekä eläinten hyvinvoinnin tasoon, valvontaan ja lainsäädännön rikkomuksiin. Eläinten hyvinvoinnin edistäminen edellyttää monien eri tahojen toimintaa ja yhteistyötä.

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy tuotantoeläinten hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Toimenpiteisiin kuuluvat muun muassa koulutus, neuvonta, maatalousinvestoinnit ja eläinten hyvinvointikorvaukset.

Eläinten hyvinvointikorvaukset liittyvät muun muassa eläinten ruokintaan ja hoitoon, pito-olosuhteiden parantamiseen, laidunnukseen ja ulkoiluun sekä eläinlajikohtaisiin erityistoimiin.

Korvausta voi hakea eläinlajikohtaisesti naudoista, sioista, lampaista, vuohista, munivista kanoista, lihabroilereista ja lihakalkkunoista. Eläinlajikohtaisen toimenpiteiden ehdot ylittävät peruslainsäädännön vaatimukset. Myös täydentäviä ehtoja on tilalla noudatettava. Luomukotieläintila ei voi valita niitä toimenpiteitä, joita luonnonmukaisessa kotieläintuotannossa ao. eläinlajin osalta on muutoinkin noudatettava.

Aiemmin eläinten hyvinvointituen ehtoihin kuulunut terveydenhuolto-osio hoidetaan jatkossa osana ohjelman neuvontatoimenpidettä.

Lainsäädäntö

Eläinten hyvinvointia koskevista yleisistä vaatimuksista säädetään eläinsuojelulaissa (247/1996), eläinten kuljetusta koskevassa laissa (1429/2006), neuvoston asetuksessa N:o 1/2005 eläinten suojelusta kuljetuksen ja siihen liittyvien toimenpiteiden aikana sekä tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetusta laissa (497/2013).

Säännösten noudattamatta jättämisestä seuraavista rangaistuksista säädetään eläinsuojelulain ohella rikoslaissa (39/1889). Eläinsuojelulain vaatimuksia on täsmennetty useilta osin eläinsuojeluasetuksessa (396/1996), valtioneuvoston asetus). Yksityiskohtaiset eläinten pitoa, hoitoa, kohtelua ja käsittelyä koskevat vaatimukset ilmenevät valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksista, jotka koskevat eri eläinlajeja ja erilaisia toimintoja, joihin liittyy eläinten käyttämistä.

Eläinsuojelulain tarkoituksena on suojella eläimiä parhaalla mahdollisella tavalla kärsimykseltä, kivulta ja tuskalta. Lain tarkoituksena on myös edistää eläinten hyvinvointia ja hyvää kohtelua. Tarpeettoman kivun ja tuskan tuottaminen eläimille on kielletty. Lisäksi eläinten pidossa on edistettävä eläinten terveyden ylläpitämistä sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja käyttäytymistarpeet.

Viranomaiset

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa ja valvoo ylimpänä viranomaisena eläinten hyvinvointia koskevien säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. 

Ruokavirasto ohjaa ja valvoo keskushallinnon viranomaisena säädösten täytäntöönpanoa ja noudattamista. Aluehallintovirasto huolehtii säännösten täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta kunkin aluehallintoviraston toimialueella.

Valvonnan paikallisina viranomaisina toimivat kunnaneläinlääkärit, kunnan terveydensuojeluvalvontaa hoitavat viranhaltijat ja poliisi. Tarkastuseläinlääkärit valvovat eläinten hyvinvointisäännösten noudattamista teurastamoissa ja teurastamoiden alueella ja rajaeläinlääkärit rajanylityspaikoilla, maastapoistumispaikoilla ja eläinlääkinnällisillä rajatarkastusasemilla. Koe-eläintoimintaa harjoittavien laitosten valvonta kuuluu Etelä-Suomen ja Itä-Suomen aluehallintovirastoille.

Lisätietoja Ruokaviraston verkkosivuilta.

Eläinsuojelujärjestöjen valtionavustukset vuonna 2023
Eläinsuojelujärjestöjen valtionavustukset vuonna 2022
Eläinsuojelujärjestöjen valtionavustukset vuonna 2021
Eläinsuojelujärjestöjen valtionavustukset vuonna 2020


 

Lisätietoja

Susanna Ahlström, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162436   Sähköpostiosoite: