Laiton pyynti 

Rikoslaissa säädetään luvattomasta pyynnistä, jolla tarkoitetaan metsästystä ilman lupaa toisen metsästysalueella sekä lakiin, lupaan, sopimukseen tai päätökseen perustuvan metsästysoikeuden ylittämistä. Luvatonta pyyntiä on myös rauhoittamattoman eläimen tahallinen pyydystäminen ja tappaminen alueella, jolla kyseisellä henkilöllä ei ole tähän oikeutta tai lupaa. Luvattomaan pyyntiin syyllistynyt tuomitaan sakkoon.

Metsästysrikoksella tarkoitetaan tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta johtuen tapahtuvaa metsästystä käyttäen metsästyslaissa kiellettyä pyyntivälinettä tai pyyntimenetelmää ilman oikeutta käyttää näitä ja metsästystä vastoin metsästyslaissa säädettyä moottorikäyttöisen kulkuneuvon käytön rajoitusta. Myös metsästys vastoin metsästyslain tai sen nojalla annettua riistaeläimen rauhoitusta, metsästyskieltoa, -rajoitusta tai kiintiötä koskevaa säännöstä tai määräystä sekä metsästys ilman pyyntilupaa, hirvieläimen pyyntilupaa tai poikkeuslupaa ovat rikoslaissa säädettyjä metsästysrikoksia. Lisäksi metsästysrikoksia ovat vaaran tai vahingon aiheuttaminen ihmiselle tai toisen omaisuudelle metsästettäessä sekä yleisen turvallisuuden vuoksi annetun metsästystä koskevaa kiellon tai rajoituksen rikkominen.

Rikoksentekijä on tuomittava törkeästä metsästysrikoksesta, jos metsästysrikos tehdään erityisen raa’alla tai julmalla tavalla, rikoksen kohteena on suuri määrä riistaeläimiä, tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai tapetaan ahma, ilves, karhu, metsäpeura, saukko tai susi taikka vahingoitetaan sitä ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Metsästysrikokseen syyllistynyt on tuomittava sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi ja törkeään metsästysrikokseen syyllistynyt vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Muualla verkossa

Elävän riistan ohjeelliset arvot

Suurpetopolitiikka kriisissä – salakaadot ja yhteisön tuki PDF (Ruralia-instituutti)

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: