Maaseutua ja rakentamista koskeva lainsäädäntö

EU:n maaseutupolitiikka perustuu EY:n perustamissopimuksen artikloihin yhteisestä maatalouspolitiikasta sekä taloudellisesta ja sosiaalista yhteenkuuluvuudesta. Niiden nojalla on asiasta annettu neuvoston asetus, jota on täydennetty komission asetuksilla. Näissä säädetään muun muassa maatilojen rakennetoimenpiteistä ja maaseudun kehittämisen tukemisesta. Myös LFA- ja ympäristötuki kuuluvan maatilojen rakennetoimiin. Maaseudun kehittämisen tukeminen sisältyy myös tavoite 1- ja yhteisöaloiteohjelmiin. Niiden toimeenpano perustuu neuvoston rakennerahastoista annettuun asetukseen.

Tukea maaseudun kehittämiseen myönnetään pääasiassa lakien maatalouden rakennetuista sekä maaseudun kehittämisen tukemisesta nojalla. Tuen myöntämisen ehdot sisältyvät lakia täydentäviin valtioneuvoston asetuksiin. Yksityiskohtaiset säännökset tuista annetaan vuosittain maa- ja metsätalousministeriön asetuksilla.
 

Maaseutulainsäädäntöä

Maa-ja metsätalousministeriö ohjaa tuettavaa maatilarakentamista asetuksin. Lisäksi ohjeellisina sovelletaan rakentamisohjeita MMM-RMO C2.1, C2.2 ja C4.

Lista rakentamissäädöksistä