Elintarvikkeiden ja ruokajärjestelmän elinkaariarviointimetodologian kehittäminen ja harmonisointi (LCA-FOODPRINT-HARMON)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), VTT, LUT-yliopisto, Suomen ympäristökeskus (Syke)
Vastuututkija: Juha-Matti Katajajuuri (Luke)
Kokonaisrahoitus: 308 000 €
Hankeaika: 1.4.2021-30.6.2024

Hanke kehittää ja yhdenmukaistaa tieteellispohjaista, mutta käytäntöön sovellettavaa elintarvikkeiden elinkaarista ympäristövaikutuslaskentaa tuottamaan luotettavaa tietoa elintarviketuotannon ja tuotteiden ympäristöjalanjäljistä. Tavoitteena on kehittää laskentaa siten, että lopputuloksena on harmonisoidummat, tiedepohjaiset menetelmät elinkaarimalleihin ja –laskentoihin, joiden käytöllä voidaan parantaa tulosten vertailukelpoisuutta ja siten luotettavuutta etenkin julkisessa käytössä, kun halutaan vertailla tuotteiden ympäristösuorituskykyä. Olennaista olisi saavuttaa elintarvikkeiden ympäristöjalanjälkiä koskevat pääperiaatteet yhdenmukaiseksi niin, että periaatteessa tulokset olisivat vertailukelpoisia yli tuoteryhmien. Työn fokuksessa on suomalainen tuotanto, mutta toisaalta tavoitteena on, että vertailut ja julkinen keskustelu tulisi mahdolliseksi tiedepohjaisesti myös suomalaisen ja tuontiruoan sekä –raaka-aineiden osalta ja niiden välille. Työn lopullisena tarkoituksena, että kotimaiset tutkimusorganisaatiot kuten Luke, SYKE, HY, LUT ja muut alan toimijat, yritykset, konsultit ja hallinto laskisivat ja viestisivät elintarvikkeiden jalanjäljistä vertailukelpoisella tavalla, erityisesti silloin kun tietoja tuodaan julkiseen keskusteluun ja ympäristöväittämiksi. Lisäksi tavoitteena on, että edellä mainitut toimijat ja hallinto toisivat laskentaan ja kestävää kulutusta koskevaan tulosten hyödyntämiseen hiilijalanjäljen rinnalla muita keskeisiä ympäristövaikutuksia, jo hankkeen aikana. Olennaista on luotettavuuden aikaansaaminen Suomen viljelyolosuhteiden kannalta, ja samalla muihin maihin nähden vertailukelpoisesti.