Fosfori, maaperä ja ilmastonmuutos rehuntuotannossa (FOMARE)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Kirsi Järvenranta (Luke)
Kokonaisrahoitus: 248 000 €
Hankeaika: 1.4.2021-30.6.2024

Nurmirehun tuotanto on monelta kannalta merkittävin tekijä nautakarjatalouden taustalla. Tehokas fosforin käyttö on tärkeässä roolissa viljelyn kannattavuuden parantamisessa sekä ympäristövaikutusten vähentämisessä. Uudet nurmen fosforilannoituskokeiden tulokset poikkeavat merkittävästi aiemmista koesarjoista: satovasteita ei ole saatu, vaikka niitä aikaisempien tutkimusten perusteella olisi ollut odotettavissa. Ilmaston lämmetessä kasvukausi on pidentynyt, terminen talvi lyhentynyt ja maaperän lämpötila noussut. Tämä nostaa kysymyksen, onko fosforin saatavuus muuttunut, ainakin monivuotisten kasvien osalta. Ja jos on, niin mistä syystä? Nurmikasvien jalostus on edistynyt ja ne vastaavat entistä paremmin typpilannoitukseen. Hyödyntävätkö ne myös fosforia entistä tehokkaammin? Toisaalta viljelijöiden huoli tiukentuneista fosforilannoitusten rajoista ja maan fosforivarojen ehtymisestä ja eläinterveydestä on kasvanut. Voisiko kasvidiagnostiikkaa hyödyntää kasvien fosforinpuutoksen ennustamisessa? Hankkeen ydinajatus on selvittää maan fosforin saatavuuden ja dynamiikan muuttumista kasvinravitsemuksen ja vesistökuormituksen kannalta Suomen tärkeimmillä viljelykasveilla (nurmi, ohra) nautakarjatuotantoalueella. Tutkimus perustuu empiirisiin kokeisiin sisältäen pitkäaikaisia kenttäkokeita sekä uusia koeasetelmia ja tuloksia. Tulosten perusteella voidaan tunnistaa missä oloissa ja millaisilla viljelykäytännöillä vaikutukset ilmenevät voimakkaimmin. Tuloksia voidaan hyödyntää lannoitussuositusten tarkennuksessa ja viljelytekniikan kehittämisessä sekä P-vesistökuormitusmalleissa, tutkimusyhteistyössä, politiikkapäätöksissä ja viestittäessä karjatalouden ympäristövaikutuksista. Aihe on monipuolisesti Luken strategian ytimessä: alkutuotannon kannattavuus, resurssitehokkuus ja ympäristövaikutukset.