CAP-valmisteluun mukaan 2500 vastaajan mielipiteet - maatalouden heikko tulokehitys suurin yhteinen huoli

 
Suomalaisten mielestä maatalouden suurin ongelma ja haaste on viljelijöiden heikko tulokehitys. Tilanteen korjaamiseksi tarvitaan heidän mielestään ennen kaikkea tuotantoon sidottuja tukia ja tukea investointeihin sekä nuorille tukea tilan ohjaksiin siirtymisessä. Myös viljelijän aseman parantamista elintarvikeketjussa pidetään tärkeänä.

 

Suomen CAP-strategiasuunnitelman ennakkoarvioitsijan hankinta alkanut

Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, joka parantaa suunnitelman laatua. Ennakkoarvioinnin suorittaa ulkopuolinen taho, joka valitaan avoimella tarjouskilpailulla. Hankintaan liittyvät asiakirjat löytyvät Hanki-tarjouspalvelusta: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=239877

Lisätietoja: 

  • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406, etunimi.sukunimi[at]mmm.f

Av den strategiska planen ska göras en förhandsbedömning som förbättrar planens standard.  Bedömningen görs av en utomstående aktör som väljs genom ett öppet anbudsförfarande. Handlingarna som gäller upphandlingen finns att få på anbudstjänsten Hanki: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki/?id=239877 

Mer information:

  • Eero Pehkonen, specialsakkunnig, tfn 029 5162 406, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Ilmoitus Suomen yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelman 2021-2027 valmistelun ja siihen liittyvän ympäristöarvioinnin aloittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö valmistelee yhdessä sidosryhmiensä kanssa yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) strategiasuunnitelmaa. Suunnitelmassa linjataan maatalouden ja maaseudun EU:n kokonaan ja osittain rahoittamien toimenpiteiden toimeenpanoa sekä varojen kohdentamista vuosina 2021 – 2027 Suomessa. Suunnitelma perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusehdotukseen Euroopan maatalouden tukirahaston ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tuesta maatalouden ja maaseudun tukemiseen (COM(2018)392).
 
Strategiasuunnitelmasta tulee tehdä ennakkoarviointi, johon sisältyy myös ympäristöarviointi. Tästä säädetään ympäristövaikutusten arvioinnista annetulla lailla (200/2005). Ympäristöarvioinnissa arvioidaan eri vaihtoehtoja, joiden pohjalta strategiasuunnitelma voitaisiin laatia. Näiden vaihtoehtojen ympäristövaikutuksista laaditaan ympäristöselostus. 
 
Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta kansalaisten, yritysten ja eri organisaatioiden sekä viranomaistahojen on mahdollista esittää mielipiteitä. Strategiasuunnitelman valmistelun työ- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla: www.mmm.fi/cap27   
 
Lisätietoja maa- ja metsätalousministeriössä
 
  • Osastopäällikkö Minna-Mari Kaila, puh. 0295 162 013 (strategiasuunnitelman valmistelusta) 
  • Erityisasiantuntija Eero Pehkonen, puh. 029 5162 406 (ennakko- ja ympäristöarvioinnista) 
  • etunimi.sukunimi[at]mmm.fi 
Mielipiteiden esittäminen
Strategiasuunnitelman valmistelusta pyydetään antamaan mielipide Ota Kantaa –portaalissa julkaistulla kyselyllä https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/331/.   Ympäristöselostuksen lähtökohdista, tavoitteista ja valmistelusta voi esittää mielipiteitä toimittamalla ne 30.4.2019 mennessä osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö/Ruokaosasto, PL 30, 00023 Valtioneuvosto tai sähköpostitse osoitteella [email protected]

Tervetuloa ministeri Lepän CAP-viljelijäkiertueelle!

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä kiertää helmikuussa esittelemässä Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta, kertomassa Suomen valmistelusta ja kuuntelemassa maataloustuottajien näkemyksiä uudistuksesta.

CAP27-valmistelua tukeva tutkimusseminaari 4.2.2019 

Seminaarin tavoitteena on kertoa, mitä politiikkasuosituksia tutkimukset antavat kan‐sallisen CAP:n toimeenpanosuunnitelman valmisteluun. 

Tilaisuuden esitykset:

CAP-uudistuksen jatkovalmistelun avaustilaisuus 30.10.

Tilaisuuden esitykset: